การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมโรคลมชักสำหรับเภสัชกร
ชื่อการประชุม โครงการอบรมโรคลมชักสำหรับเภสัชกร
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-006-05-2564
สถานที่จัดการประชุม ผ่านทางระบบออนไลน์ Cisco Webex
วันที่จัดการประชุม 13 -14 พ.ค. 2564
ผู้จัดการประชุม กลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบันประสาทวิทยา
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วประเทศ บุคลากรทางการแพทย์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคลมชักเป็นกลุ่มอาการอันเนื่องจากการที่สมองส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดทำงานมากเกินปกติไปจากเดิมชั่วขณะหนึ่งซึ่งพบได้บ่อยโดยประมาณ 25 คน ต่อประชากร 100 คน ซึ่งเ)นโรคทางระบบประสาทที่พบมากและเป็นสาเหตุของการทุพพลภาพ ทั้งในผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ จึงเห็นได้ว่าโรคลมชักจัดเป็นปํญหาสาธารณสุขที่สำคัญ เนื่องจากเป็นโรคที่ต้องรักษาอย่างต่อเนื่องและเป็นเวลานาน อีกทั้งมีความก้าวหน้าด้านการรักษาในปัจจุบันมากขึ้น ดังนั้นเภสัชกรในฐานะที่เป็นหนึ่งในบุคลากรสาธารณสุขที่ดูแลและติดตามการใช้ยาในผู้ป่วยโรคลมชักจำเป็นต้องทราบถึงความรู้และแนวคิดใหม่ในการรักษาโรคลมชัก รวมทั้งประสบการณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ที่มีศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคลมชัก จึงจัดโครงการอบรมหลักสูตรโรคลมชักสำหรับเภสัชกร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทราบถึงความรู้และแนวทางการรักษาโรคลมชักสำหรับเภสัชกร
2. เพื่อให้เภสัชกรทั่วประเทศนำความรู้และแนวทางการรักษาโรคลมชักสำหรับเภสัชกร ไปใช้ในการ ดูแลผู้ป่วยร่วมกับบุคลากรสาธารณสุข ในรูปแบบสหสาขาวิชาชีพให้เป็นมาตราฐานเดียวกัน
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
การสมัครลงทะเบียน ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท