การประชุมวิชาการ
(Online)The pharmacological potential of Chamomile Extract for oral problem in community Pharmacy
ชื่อการประชุม (Online)The pharmacological potential of Chamomile Extract for oral problem in community Pharmacy
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-018-03-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 27 มีนาคม 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน อาการเจ็บคอ ระคายเคืองคอ หรือปัญหาในช่องปาก มักเป็นอาการที่พบได้บ่อย และเป็นอาการนำที่ทำให้ผู้ป่วยตัดสินใจเดือนทางมาที่ร้านขายยา ซึ่งอาการเหล่านี้อาจจะเป็นอาการที่ไม่รุนแรง หรืออาจจะนำไปสู่การก่อโรคอื่นๆได้ ผู้ป่วยจึงมีความจำเป็นที่ต้องได้รับการซักประวัติพร้อมกับได้รับการรักษาและคำแนะนำที่เหมาะสม เพื่อลดความรำคาญ และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วย
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ “The pharmacological potential of Chamomile Extract for oral problem in community Pharmacy” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินอาการและการเลือกใช้ยา สำหรับอาการเจ็บคอ หรือระคายเคืองคอ ในการดูแลผู้ป่วยให้เหมาะสมในอาการที่มักพบได้บ่อยในร้านขายยา รวมถึงข้อมูลความปลอดภัยในการใช้ยา เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม และการเพิ่มการเข้าถึงยาที่ดีมีคุณภาพให้กับผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงการประเมินอาการและความรุนแรงของอาการเจ็บคอ ระคายคอ และปัญหาในช่องปาก
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจหลักการเลือกใช้ยาในการรักษา และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ สำหรับผู้ที่มีอาการอาการเจ็บคอ ระคายคอ และปัญหาในช่องปาก
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงการออกฤทธิ์ ของยารักษา รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารสกัด Chamomile ใช้ในในการรักษาอาการเจ็บคอ ระคายคอ และปัญหาในช่องปาก
คำสำคัญ
Charmomile,กลไลการออกฤทธิ์
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th