การประชุมวิชาการ
Evidence base medicine * How to read medical journal
ชื่อการประชุม Evidence base medicine * How to read medical journal
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-2-000-003-04-2564
สถานที่จัดการประชุม online
วันที่จัดการประชุม 27 เมษายน 2564
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 จำนวน 150 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย); MPAT เห็นความสำคัญและพร้อมจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาทางเภสัชศาสตร์และฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมการตลาดให้แก่นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ของทุกสถาบันการศึกษา โดยในปี 2564 นี้ ทาง MPAT จะจัดให้มีการเตรียมความพร้อมผ่านระบบออนไลน์ (online) ก่อนการฝึกปฎิบัติงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 ประจำปี 2564 รวมทั้งเภสัชกรผู้สนใจ ใน topic Evidence Base Medicine "How to read medical journal"
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการตลาดและการบริหารทางเภสัชกรรม ในบริบทจากประสบการณ์การทำงานจริง
2. เพื่อให้นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่6 ได้เข้าสู่การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมการตลาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกปฏิบัติงาน (Pre-training & Orientation in Pharmacy Administration Clerkship) ประจำปี การศึกษา 2564
การฝึกผ่านระบบออนไลน์ (online) ระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2564 โดยกำหนดการและหัวข้อการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน MPAT จะแจ้งให้ทราบทางเพจของ MPAT
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
สมัครทาง online