การประชุมวิชาการ
(Online) Gut Health: A Perspective from Experts
ชื่อการประชุม (Online) Gut Health: A Perspective from Experts
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-013-02-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 23 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาลและส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถาน พยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชนอาการของโรคทางเดินอาหารถือเป็นกลุ่มอาการที่พบได้บ่อยและต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องร่วมกับการปรับพฤติกรรมการรักษาอาหารของโรคทางเดินอาหารมีการศึกษาวิจัยใหม่ๆอย่างต่อเนื่องความเข้าใจและองค์ความรู้เกี่ยวกับการรักษาอาการโรคทางเดินอาหารให้เหมาะสมจึงสำคัญที่จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วย
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงได้เล็งเห็นความสำคัญและจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ “GutHealth : A Perspective fromExperts” ขึ้น
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงอาการของโรคและการประเมินความรุนแรงของโรคทางเดินอาหาร
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจหลักการพิจารณาการรักษา และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ สำหรับการรักษาโรคทางเดินอาหาร
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงกลไกการทำงาน ข้อบ่งใช้และความปลอดภัยในการใช้โพรไบโอติก กับการรักษาโรคทางเดินอาหาร
คำสำคัญ
(Gut Health)
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th