การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) Scientific and expert approach on quality of antibiotic in drugstore and patient focus
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) Scientific and expert approach on quality of antibiotic in drugstore and patient focus
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-006-03-2564
สถานที่จัดการประชุม Webinar
วันที่จัดการประชุม 10 มี.ค. 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (http://pharmce.weebly.com/)