การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการระบบยาเพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชต่อเนื่องในชุมชน ปีงบประมาณ 2564
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการระบบยาเพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชต่อเนื่องในชุมชน ปีงบประมาณ 2564
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-003-03-2564
สถานที่จัดการประชุม โรงพยาบาลสวนปรุง
วันที่จัดการประชุม 11 -12 มีนาคม 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรเฉพาะทางสาขาจิตเวช เภสัชกรที่ให้การบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน และแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว จำนวน 60 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 9.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามแผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช มีกุลยุทธ์ที่จะพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของระบบบริการสุขภาพจิตในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ มีการให้บริการระบบเครือข่ายไร้รอยต่อมาตรฐานเดียว เพิ่มศักยภาพในการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ขยายบริการสู่โรงพยาบาลชุมชน และบูรณาการการรับบริการระดับปฐมภูมิ เพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่มีการเข้าถึงบริการและได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำที่จะส่งผลให้การพยากรณ์โรคไม่ดีและมูลค่าการรักษาสูงขึ้น ทำให้โรงพยาบาลสวนปรุง กำหนดยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล...
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบยาจิตเวชในระดับปฐมภูมิ
2. เพื่อกระตุ้นให้เภสัชกรมีบทบาทในการร่วมดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน
3. เพื่อให้เภสัชกรจิตเวชชุมชนมีโอกาสในการนำเสนอผลงานระบบยาจิตเวชในชุมชน
4. เพื่อรวบรวมผลงานของเภสัชกรในโรงพยาบาลแต่ละระดับ
5. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันของจิตแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และเภสัชกรในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนร่วมกัน
คำสำคัญ
ระบบยาเพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชต่อเนื่องในชุมชน