การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ HA southern regional forum ประจำปีงบประมาณ 2564 “Sustainable Quality in Crisis Situation :การพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืนภายใต้สถานการณ์วิกฤต”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ HA southern regional forum ประจำปีงบประมาณ 2564 “Sustainable Quality in Crisis Situation :การพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืนภายใต้สถานการณ์วิกฤต”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-001-02-2564
สถานที่จัดการประชุม อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่จัดการประชุม 18 -19 ก.พ. 2564
ผู้จัดการประชุม ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร โรงพยาบาลแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรในเครือข่ายบริการสุขภาพ เขต 11 และเขต 12 ผู้สนใจทั่วไป และบุคลากรคณะแพทยศาส
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในสภาวการณ์ปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงของสังคมรอบด้าน ทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ โครงสร้างของสังคมที่เป็นสังคมของผู้สูงอายุ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ทำให้โรงพยาบาลต้องมี การปรับระบบการดูแลผู้ป่วย ต้องมีกรพัฒนาคุณภาพเพื่อให้ผู้ป่วยและบุคลากรมีความปลอดภัย ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งความท้าทายของโรงพยาบาลคือการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ภาคใต้ (HACC-ST) ร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) จัดการประชุมวิชาการ HA Southern Regional Forum ประจำปี 2564ในระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณภาพของระบบบริการสาธารณสุขในพื้นที่ภาคใต้ ทั้งในระดับปฐมภูมิจนถึง ตติยภูมิ ตลอดจนเครือข่ายบริการสุขภาพในระบบ service plan ซึ่งในภาคใต้คือเขต 11 และ 12
วัตถุประสงค์
1.มีการกระจายความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงพยาบาลในเครือข่ายบริการสุขภาพเขต 11 และเขต 12
2.สร้างเครือข่ายความร่วมมือของโรงพยาบาลในเครือข่ายบริการสุขภาพเขต 11 และเขต 12
คำสำคัญ
Sustainable Quality,การพัฒนาคุณภาพ, Quality in Crisis Situation
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ : หน่วยการจัดประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 074-451147 // E-mail: hacc.meeting@gmail.com