การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน Theme “สู้โควิดต้องพิชิต NCDs” (Fight NCDs to defeat COVID)
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน Theme “สู้โควิดต้องพิชิต NCDs” (Fight NCDs to defeat COVID)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-035-12-2563
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมพิบูลย์สงคราม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 12 โรงพยาบาลราชวิถี
วันที่จัดการประชุม 14 -15 ธันวาคม 2563
ผู้จัดการประชุม สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานและผู้สนใจ สหสาขาวิชาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ นักกำหนดอาหาร นักสุขศึกษา นักวิชาการสา
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สถิติผู้ที่เป็นเบาหวานเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยมีจ านวนผู้เป็นเบาหวานเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน โรคเบาหวานเป็นโรคไม่ติดต่ออันเนื่องมาจาก พันธุกรรมพฤติกรรมการรับประทานอาหารทั้งตัวของผู้ป่วยเองและ ครอบครัวไม่เหมาะสม ขาดการออกกำลังกายมีความเครียดและดำเนินชีวิตอย่างไม่เหมาะสมต่อเนื่อง ขาดการคัดกรองสุขภาพและไม่ได้รับการตรวจรักษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งขาดความรู้และข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง จึงทำให้ผู้รับบริการมีการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ มีอาการปรากฏให้เห็นร่วมกับมีภาวะแทรกซ้อนแล้ว
ปีนี้มีการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส SARS-CoV-2 ทำให้เกิดโรคติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งเป็นการระบาดทั่วโลก ประเมินว่าขณะนี้มีประชากรติดเชื้อมากกว่า 30 ล้านคน มีข้อมูลว่าผู้เป็นโรคเบาหวานมีความเสี่ยงเมื่อติดเชื้อแล้วจะมี ความรุนแรงของโรคและการสูญเสียชีวิตมากกว่าผู้ที่ไม่เป็นเบาหวาน สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานเห็นความสำคัญดังที่กล่าวมา จึงได้กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของ สมาคมในเดือนธันวาคมนี้ในหัวเรื่อง (Theme) “ สู้โควิดต้องพิชิต NCDs ” (Fight NCDs to defeat COVID) เนื้อหาของการประชุมจะมุ่งเน้นในเรื่องผลของโรค COVID-19 ในผู้เป็นเบาหวานทั้งในแง่ของการควบคุมระดับน้ำตาลและ ภาวะแทรกซ้อนของการติดเชื้อนี้ในระยะเฉียบพลันโภชนบำบัดที่เหมาะสมในช่วงการระบาด เกี่ยวกับการจัดการกับ โรคเบาหวานในภาวะ new normal โดยใช้ telemedicine ฯลฯ แนวปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้เป็นเบาหวานในปี 2563 และการดูแลรักษาผู้ที่เป็นเบาหวานโดยยารักษาเบาหวานและอินซูลินชนิดใหม่ๆและแนวทางการพิจารณาเลือก ยารักษาเบาหวาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีใหม่ ได้แก่ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการตรวจจอตาผู้เป็นเบาหวานและ นวัตกรรมใหม่ในการดูแลผู้เป็นเบาหวานในประเทศไทย
การจัดประชุมดังกล่าวมุ่งหวังให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ และเพื่อพัฒนาความรู้ที่ทันสมัยใน กลุ่มสมาชิกของสมาคมฯ ซึ่งเป็นกลุ่มสหสาขาวิชาชีพทั่วประเทศ เป็นการช่วยกระตุ้น เติมพลัง ติดตามความก้าวหน้า ทางวิชาการและเสริมแนวความคิดใหม่ๆ อันจะก่อประโยชน์ต่องานที่รับผิดชอบในการดูแลผู้ที่เป็นเบาหวานและญาติ ในปีนี้ได้กำหนดให้มีการประชุมวิชาการประจำปีขึ้นใน วันที่ 14 -15 ธันวาคม 2563
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
ภายหลังสิ้นสุดการประชุมผู้เข้าร่วมประชุม
1. มีความรู้ในการดูแลรักษาผู้ที่เป็นเบาหวานซึ่งเป็นโรค COVID-19
2. มีการจัดการระบบการดูแลผู้เป็นเบาหวานได้อย่างเหมาะสมในช่วงการระบาด COVID-19
3. มีความรู้เกี่ยวกับยารักษาเบาหวานและอินซูลินชนิดใหม่ รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ในการดูแลรักษาผู้เป็นเบาหวาน ตลอดจนนวัตกรรมของประเทศไทย
4. มีความรู้ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้เป็นเบาหวาน ในปี 2520
5. โภชนบ าบัดที่เหมาะสมในช่วงการระบาด COVID-19
คำสำคัญ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0fYB0cpxx1mC163jr04ZVM-suv21_MrJLyWuKymt9kqGlvA/viewform
วิธีสมัครการประชุม
ค่าลงทะเบียน สำหรับสมาชิกสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน 1,600 บาท สำหรับบุคคลทั่วไป 1,900 บาท ส าหรับการประชุมแบบ Virtual 1000 บาท โดยใช้ระบบ Facebook group พิเศษสามารถร่วมประชุม Online ในวันที่มีการบรรยาย ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมสามารถรับฟังและดูสไลด์การบรรยายได้เป็นเวลา 1 เดือนหลังจากนั้น วิธีการสมัคร ท่านสามารถg-hkwxกรอกข้อมูลในใบสมัครได้ที่ LINK ด้านล่างนี้ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0fYB0cpxx1mC163jr04ZVM-suv21_MrJLyWuKymt9kqGlvA/viewform