การประชุมวิชาการ
(Online)Key Concepts of Fungal Skin Infection: What pharmacists should know
ชื่อการประชุม (Online)Key Concepts of Fungal Skin Infection: What pharmacists should know
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-045-11-2563
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 18 พฤศจิกายน 2563
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกร เป็นวิชาชีพที่มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มการเข้าถึงยา และการดูแลสุขภาพ เป็นแหล่งที่พึ่งของผู้ป่วยและชุมชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เภสัชกรมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และให้คำแนะนำที่ถูกต้องและปลอดภัย โรคติดเชื้อ โดยเฉพาะการติดเชื้อรานับเป็นโรคที่พบได้บ่อยขึ้นในปัจจุบัน รวมถึงมีแนวทางการรักษาที่ใหม่ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอยู่เสมอ ทั้งนี้ต้องอาศัยการรักษาในขนาดยา และเวลาที่เหมาะสม เพื่อการหายขาดและป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ “Key Concepts of Fungal Skin Infection: What pharmacists should know” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและอาการของการติดเชื้อรา การประเมินความรุนแรง การเลือกใช้ยา และสามารถให้คำแนะนำในการปรับพฤติกรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับเภสัชกร ทราบถึงปัจจัย สาเหตุของโรคติดเชื้อรา
2เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับเภสัชกรสามารถซักประวัติ ประเมินอาการของโรคและให้คำแนะนำในการปรับพฤติกรรม สำหรับโรคติดเชื้อรา
3เพื่อให้เภสัชกรทราบถึงข้อมูลของกลุ่มยาสำหรับรักษาโรคติดเชื้อรา และสามารถเลือกใช้ยา bifonazole รวมถึงให้คำแนะนำการใช้ยาได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
Key Concepts of Fungal Skin Infection: What pharmacists should know
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th