การประชุมวิชาการ
(Online) Challenge in Neurological Disorder for Community Pharmacy
ชื่อการประชุม (Online) Challenge in Neurological Disorder for Community Pharmacy
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-043-11-2563
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 22 พฤศจิกายน 2563
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกร เป็นวิชาชีพที่มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มการเข้าถึงยา และการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะร้านขายยาถือเป็นแหล่งที่พึ่งของผู้ป่วยและชุมชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เภสัชกรมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และให้คำแนะนำที่ถูกต้องและปลอดภัย อาการและโรคทางสมองที่พบได้บ่อยขึ้นในปัจจุบัน ด้วยสาเหตุของวิถีชีวิตและปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อาการเครียด นอนไม่หลับ ซึมเศร้า หรืออาจจะปวดศีรษะ มึนงง ต่างๆ ซึ่งเป็นหนึ่งในภัยเงียบของร่างกาย และมีความจำเป็นต้องได้รับการรักษา และป้องกันความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ “Challenge in Neurological Disorder for Community Pharmacy” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและอาการของโรนอนไม่หลับ และอาการปวดศีรษะ มึนงง รวมถึงการเลือกใช้ยาและสามารถให้คำแนะนำในการดูแลโรคได้อย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับเภสัชกร ทราบถึงปัจจัย สาเหตุของอาการนอนไม่หลับ และอาการปวดศีรษะ มึนงง
2 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับเภสัชกรสามารถซักประวัติและประเมินอาการของภาวะนอนไม่หลับ และอาการปวดศีรษะ มึนงง
3 เพื่อให้เภสัชกรทราบถึงข้อมูลของกลุ่มยาสำหรับรักษาอาการนอนไม่หลับ อาการปวดศีรษะและมึนงง และทักษะในการให้คำแนะนำการจ่ายยา เพื่อรักษาโรคได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
นอนไม่หลับ ทำอย่างไรดี? เวียนศีรษะ มึนงง รักษาได้
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th