การประชุมวิชาการ
การอบรม เรื่อง "Introductory Course for Regulatory Affairs ประจำปี 2563"
ชื่อการประชุม การอบรม เรื่อง "Introductory Course for Regulatory Affairs ประจำปี 2563"
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2006-2-000-006-11-2563
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมทับทิม-เกษม อาคารเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ภสท) ซอยสุขุมวิท 38 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 13 พฤศจิกายน 2563
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) 50 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) ตระหนักถึงความสำคัญของการอบรมให้องค์ความรู้ด้าน Regulatory affairs กับสมาชิกสมาคมฯ โดยเฉพาะเภสัชกรรุ่นใหม่ ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณ ความก้าวหน้าในสายงานและสมรรถนะของวิชาชีพ รวมถึงหลักการบริหารจัดการงานด้านการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ (Good Registration Management) เพื่อสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพเภสัชกรรมด้านทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ของสมาชิก สมาคมฯจึงได้จัดอบรมเรื่อง Introductory Course for Regulatory Affairs ทุกปีสำหรับสมาชิกใหม่ของสมาคมฯ โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกใหม่ปี 2563 ได้เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงาน และตั้งเป้าหมายสำหรับความก้าวหน้าในวิชาชีพ
วัตถุประสงค์
มื่อสำเร็จการอบรม ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

1) บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ มาตรฐาน ของงานเภสัชกรรมด้านทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ
2) ภาพรวมของงานเภสัชกรรมด้านทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพตาม product life cycle
3) หลักการบริหารจัดการงานด้านการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ (Good Registration Management)
4) เเนวทางในการพัฒนาตนเองตามเกณฑ์สมารรถนะของวิชาชีพ
คำสำคัญ
RA Code of Conduct, RA Career Path, Good Registration Management, Regulatory Affairs Competency Framework
วิธีสมัครการประชุม
สมัครออนไลน์ เว็บ www.rapatregistration.com เฉพาะสมาชิกสมาคมเท่านั้น