การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 4-2563 : เรื่อง “Update Regulations from Food Division”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 4-2563 : เรื่อง “Update Regulations from Food Division”
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2006-2-000-005-11-2563
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมริชมอนด์ - จ.นนทบุรี
วันที่จัดการประชุม 25 พฤศจิกายน 2563
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) 100 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ช่วงปี 2563 ที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงของระเบียบหลักเกณฑ์ต่าง ๆ จากกองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อการทำงานของสมาชิก เเละประสงค์จะให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลที่ทันสถานการณ์ แนวทางนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวมถึงองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิกในการทำงานทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์อาหาร
สมาคมฯจึงได้จัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 4-2563 เรื่อง “Update Regulations from Food Division” ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 9:00-15:30 น. ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี เป้นแบบ Face to face และ Virtual meeting
วัตถุประสงค์
เมื่อสำเร็จการอบรม ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

1) นโยบายและแนวคิดกฎหมายอาหารเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมการประกอบธุรกิจของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์อาหาร
2) ข้อมูลกฎหมายและหลักเกณฑ์ใหม่ในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์อาหาร
3) หลักการและแนวทางในการประเมิน Food Health Claim
4) หลักการและแนวทางในการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร
คำสำคัญ
Food Regulations, Food Health Claim, Food Advertising.
วิธีสมัครการประชุม
สมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ www.rapatregistration.com