การประชุมวิชาการ
PAIN DAY: Relieving of Musculo-skeletal Pain and Office Syndrome
ชื่อการประชุม PAIN DAY: Relieving of Musculo-skeletal Pain and Office Syndrome
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-2-000-007-10-2563
สถานที่จัดการประชุม ออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 25 ตุลาคม 2563
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรที่สนใจจำนวน 500 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
อาการปวดกล้ามเนื้อ และกระดูก (Musculo-skeletal Pain) เป็นอาการที่มักพบได้บ่อยในร้านยา และคนไข้มักมีอาการปวดจากสาเหตุต่างๆ กัน เช่น อาการข้อเสื่อม อาการปวดคอ บ่า ไหล่ จากออฟฟิศซินโดรม และอาการปวดจากการบาดเจ็บจากกีฬา การประเมินความรุนแรงของโรคเบื้องต้น จึงมีความสำคัญต่อการเลือกใช้ยาแก้ปวดที่เหมาะสม รวมถึงการประเมินความรุนแรงเพื่อส่งต่อคนไข้ให้แก่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
การประชุมเป็นการอัพเดทความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการจัดการอาการปวดกล้ามเนื้อ และกระดูก เพื่อให้ เภสัชกรสามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลโรค และการเลือกใช้ยาแก้ปวดอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของคนไข้ในร้านยา จึงได้จัดให้มีงานสัมมนาวิชาการ “PAIN DAY: Relieving of Musculo-skeletal Pain and Office Syndrome” เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการของการจัดการโรคจากผู้เชี่ยวชาญ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถให้คำแนะนำในการดูแลอาการปวด และสามารถเลือกใช้ยาแก้ปวดได้อย่างเหมาะสมกับความรุนแรงของอาการปวดกล้ามเนื้อ และกระดูก
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ออนไลน์ เท่านั้น