การประชุมวิชาการ
SGLT-2 Inhibitors: Time to change T2DM treatment Paradigm with Cardio and Renal Prevention
ชื่อการประชุม SGLT-2 Inhibitors: Time to change T2DM treatment Paradigm with Cardio and Renal Prevention
สถาบันหลัก โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
รหัสกิจกรรม 4001-2-000-003-09-2563
สถานที่จัดการประชุม webinar
วันที่จัดการประชุม 29 กันยายน 2563
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และ บุคคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เป็น non-communicable disease ที่มีประชากรเป็นโรคนี้เป็นจำนวนมาก ปัจจุบันมียาเบาหวานกลุ่มใหม่หลายชนิดซึ่งเภสัชกรและบุคคลากรทางการแพทย์มีความจำเป็นต้องมีความรู้เพื่อให้การรักษาพยาบาลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรและบุคคลากรทางการแพทย์มีความรู้เกี่ยวกับยาเบาหวานกลุ่มใหม่
คำสำคัญ
SGLT-2 inhibitors, DM
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนผ่าน QR code ตามในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องเข้าฟังตามที่กำหนด และ ทำข้อสอบหลังการบรรยายจบภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะได้รับหน่วยกิต CPE 1.5 หน่วย