การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ "Pharmacy Day 2020"
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ "Pharmacy Day 2020"
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-039-10-2563
สถานที่จัดการประชุม โรงแรม Eastin Grand Sathorn
วันที่จัดการประชุม 31 ตุลาคม 2563
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มการเข้าถึงยาและการบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับโรคและแนวทางการรักษาอยู่เสมอ เหตุการณ์โควิด-19 ส่งผลให้เกิดการปรับตัวและส่งผลกระทบต่อกระบวนการรักษาในบางกลุ่มโรคซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ความต่อเนื่องและการร่วมมือที่ดีจากผู้ป่วย
ทั้งนี้เภสัชกรเองยังต้องมีการปรับตัวต่อนวัตกรรมการให้บริการสาธารณสุข ได้แก่ Telepharmacy และการคัดเลือกยาให้เหมาะสมและปลอดภัย
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ “Pharmacy Day 2020”
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอาการและการจัดการของโรคหอบหืด โรคมะเร็งเต้านม และโรคหลอดเลือดหัวใจรวมถึงการจัดการกับนวัตกรรม
การให้บริการเภสัชกรรมทางไกลและหลักการคัดเลือกยาให้ถูกต้องและปลอดภัยเพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ด
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจอาการของโรค และการดูแลผู้ป่วยหอบหืด
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจหลักการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจหลักการเลือกใช้ยากลุ่ม P2Y12 Inhicitors สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับการคัดเลือกยาและการปรับตัวกับนวัตกรรมการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy)
คำสำคัญ
รับจำนวนจำกัด
วิธีสมัครการประชุม
รับจำนวนจำกัด www.pat.or.th