การประชุมวิชาการ
(Online) Essential Asthma Management and Inhaler Devices for Practice
ชื่อการประชุม (Online) Essential Asthma Management and Inhaler Devices for Practice
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-038-09-2563
สถานที่จัดการประชุม โรงแรม Avani Khon Kaen และ Online Webinar
วันที่จัดการประชุม 28 กันยายน 2563
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มการเข้าถึงยาและการบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน ทั้งนี้ข้อมูลการเลือกใช้ยาและความปลอดภัยในการใช้ยาเป็นสิ่งสำคัญที่เภสัชกรต้องมีความเข้าใจและจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับโรคและแนวทางการรักษาอยู่เสมอ โรคหอบหืด เป็นหนึ่งในอาการที่พบได้บ่อย และมีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาที่ถูกต้อง การให้คำแนะนำในการใช้ยา รวมถึงการใช้อุปกรณ์สูดพ่นที่ถูกต้อง และการปรับพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่เภสัชกรต้องมีความเข้าใจและสามารถเผยแพร่ต่อเพื่อร่วมงานและผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญและจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ “Essential Asthma Management and Inhaler Devices for Practice” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการและรักษาโรคหอบหืด รวมถึงการให้คำแนะนำในการใช้อุปกรณ์สูดพ่น รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลทางเภสัชกรรม
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการของโรคหอบหืด
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจการออกฤทธิ์และข้อบ่งชี้ของยารักษาโรคหอบหืด และยาสูดพ่นรูปแบบต่างๆ
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับยารักษาโรคหอบหืด และสามารถเลือกใช้ยาพร้อมกับให้คำแนะนำการใช้ยา ได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th