การประชุมวิชาการ
(Online) Expert in Pills - รอบรู้ ยาเม็ดฮอร์โมนรวม
ชื่อการประชุม (Online) Expert in Pills - รอบรู้ ยาเม็ดฮอร์โมนรวม
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-037-09-2563
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 18 ตุลาคม 2563
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
ร้านขายยา เป็นแหล่งที่พึ่งของชุมชน ที่มีการกระจายในส่วนต่างๆทั่วประเทศ เป็นสถานที่มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มการเข้าถึงยาและการบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน เภสัชกรร้านยามีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และให้คำแนะนำที่ถูกต้องและปลอดภัย การใช้ยาคุมกำเนิดมีสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงในร้านขายยา ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและต้องให้ความใส่ใจในการเลือกและให้คำแนะนำกับผู้ที่มาใช้บริการ ซึ่งต้องอาศัยความรู้ที่ถูกต้องและทันสมัยสำหรับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง และการใช้ยาผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องปลอดภัย
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญและจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ Expert in Pills - รอบรู้ ยาเม็ดฮอร์โมนรวม ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกปและให้คำแนะนำในการใช้ยาคุมกำเนิดแบบเม็ด ให้กับผู้ที่มาใช้บริการ และสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้ที่ใช้ยาคุมกำเนิด เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริการในร้านขายยา
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทและชนิดของ ยาคุมกำเนิดชินดเม็ด
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจการออกฤทธิ์และข้อบ่งชี้ และข้อควรระวังในการใช้ ยาคุมกำเนิดชนิดเม็ด
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ยาคุมกำเนิดชนิดเม็ด และสามารถเลือกและให้คำแนะนำกการใช้ยาคุมกำเนิดที่เหมาะสม
คำสำคัญ
Expert in Pills - รอบรู้ ยาเม็ดฮอร์โมนรวม
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th