การประชุมวิชาการ
What's different among All in one parenteral nutrition , Ketoanalogue vs other amino acid
ชื่อการประชุม What's different among All in one parenteral nutrition , Ketoanalogue vs other amino acid
สถาบันหลัก โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
รหัสกิจกรรม 4001-2-000-002-09-2563
สถานที่จัดการประชุม Online webibar
วันที่จัดการประชุม 03 กันยายน 2563
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และ บุคคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การให้สารอาหารที่เหมาะสมกับผู้ป่วยเป็นหนึ่งในวิธีการรักษาผู้ป่วย ซึ่งผู้ที่จะประเมินให้การรักษาจำเป็นต้องมีความรู้ที่ถูกต้อง ดังนั้นการจัดอบรมในหัวข้อเรื่อง nutrition จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบุคคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสารอาหารทางการแพทย์แก่บุคคลากรทางการแพทย์
คำสำคัญ
parenteral nutrition, amino acid
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนผ่าน http://www.octopussr.co.th/pharmacist-BGH/vdostream โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องเข้าฟังตามที่กำหนด และ ทำข้อสอบหลังการบรรยายจบภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะได้รับหน่วยกิต CPE 1.5 หน่วย