การประชุมวิชาการ
CUPHARMATALK: เรื่อง HOW TO OVERCOME PSORIASIS IN PHARMACY?
ชื่อการประชุม CUPHARMATALK: เรื่อง HOW TO OVERCOME PSORIASIS IN PHARMACY?
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-041-09-2563
สถานที่จัดการประชุม Webinar
วันที่จัดการประชุม 20 กันยายน 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และผู้สนใจทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis) เป็นโรคที่มีอาการอักเสบเรื้อรังของผิวหนัง ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน โดยทำให้มีการอักเสบร่วมกับมีการแบ่งตัวของเซลผิวหนังเร็วผิดปกติ ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด ทราบเพียงว่าเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกัน ได้แก่ พันธุกรรม ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันและปัจจัยกระตุ้นภายนอก ทำให้ผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินมีการแบ่งตัวของเซลผิวหนังเร็วผิดปกติ โรคสะเก็ดสามารถพบได้ทั้งเพศชายและหญิง พบได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ปัจจุบันพบว่าโรคสะเก็ดเงินไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะทางผิวหนังเท่านั้น แต่มีความสัมพันธ์กับระบบต่างๆ ในร่างกายหลายระบบ เช่น มีความสัมพันธ์กับโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน และกลุ่ม metabolic syndrome ได้แก่ โรคอ้วน ภาวะไขมันในเลือดสูง และเบาหวาน เป็นต้น
ถึงแม้โรคสะเก็ดเงินจะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่สามารถรักษาให้โรคสงบได้ ผู้ป่วยควรใช้ชีวิตตามปกติ และเป็นเรื่องที่ผู้ป่วยและคนรอบข้างควรทำความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคและการดูแลรักษา เพื่อป้องกันการกำเริบของโรค และควบคุมโรคอย่างได้ผล ซึ่งปัจจุบันมียาทาภายนอกที่ใช้รักษาโรคสะเก็ดเงินออกสู่ท้องตลาดมากมาย ดังนั้นเภสัชกรชุนชนจึงมีความจำเป็นต้องมีความรู้ที่จะช่วยให้คำปรึกษาและแนะนำกับผู้ป่วย รวมถึงผู้ที่ดูแลผู้ป่วย เพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งลดปัญหาจากการดูแลในระยะยาว ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยต่อไป
ทั้งนี้เภสัชกรชุมชมยังขาดความรู้ความใจเกี่ยวกับโรคสะเก็ดเงินอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงต้องอาศัยข้อมูลวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกใช้ยาและแนวทางการรักษา ป้องกัน รวมถึงการให้คำแนะนำกับผู้ป่วยในการปฏิบัติตัว เพื่อรับมือได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในการการดูแลรักษาโรคสะเก็ดเงินที่มาปรึกษาที่ร้านยา
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคสะเก็ดงิน
- เพื่อให้เภสัชกรสามารถจำแนกลักษณะผื่นสะเก็ดเงินออกจากกลุ่มโรคผิวหนังอื่นๆได้
- เพื่อให้เภสัชกรสามารถเลือกใช้ยาในการป้องกันและรักษาโรคสะเก็ดเงินได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ