การประชุมวิชาการ
(Online) “The Roadmap for AMR success in Pharmacy”
ชื่อการประชุม (Online) “The Roadmap for AMR success in Pharmacy”
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-034-09-2563
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 16 กันยายน 2563
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผล :
ร้านขายยา เป็นเสมือนที่พึ่งด้านสุขภาพของชุมชน ที่มีการกระจายในส่วนต่างๆ ทั่วประเทศ เป็นแหล่งเพิ่มการเข้าถึงยาของประชาชน พร้อมๆกับเป็นที่ปรึกษาปัญหาสุขภาพ การดูแลรักษาตนเอง และให้คำแนะนำไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามความเหมาะสม
อาการเจ็บคอ เป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญสำหรับชุมชน ประชาชนที่ประสบปัญหาเหล่านี้จึงมาใช้บริการที่ร้านขายยา ที่สามารถให้การดูแลเบื้องต้น ด้วยการจ่ายยา และ/หรือให้คำแนะนำเบื้องต้นกับผู้ป่วย อาการเจ็บคอส่วนใหญ่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อแบคทีเรีย แต่ทว่าประชาชนส่วนใหญ่กลับได้รับยาปฏิชีวนะในทุกครั้งที่มีอาการเจ็บคอ ซึ่งเป็นการได้รับยาโดยไม่จำเป็น และเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดเชื้อดื้อยา ซึ่งเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ
การจัดสัมมนาออนไลน์ของเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ จากการให้ความรู้เกี่ยวกับ Antimicrobial Resistance (AMR) การปรับความเชื่อ และ กำหนดแนวปฏิบัติ ในการสั่งจ่ายยาปฏิชีวนะในร้านยา เพื่อพัฒนายกระดับร้านขายยาของสมาชิกให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับแก่สังคมและชุมชน ส่งเสริมให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ร่วมกันปลูกจิตสำนึกของสมาชิกชมรมร้านขายยา ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชน และเพื่อสุขภาวะของประชนชนที่ดีขึ้นจากการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อยกระดับบทบาทของเภสัชกรร้านยา ให้เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
2) เพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในร้านขายยา โดยเฉพาะยาปฏิชีวนะ
3) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และทัศนคติใหม่ ของผู้ประกอบการร้านยาและเภสัชกรผู้ปฎิบัติหน้าที่ในร้านขายยา ในการให้บริการและคำแนะนำแก่ผู้ป่วย เกี่ยวกับแนวทางในการป้องกันเชื้อดื้อยา และการใช้ยาปฏิชีวนะ อย่างปลอดภัย และถูกต้องเหมาะสม

คำสำคัญ
AMR Roadmap for Pharmacy, Pharmacists’ Leadership Roles, Behavior change in AMR
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th