การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2563 เรื่อง Way of Medicine by Medicine KKU 2020
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2563 เรื่อง Way of Medicine by Medicine KKU 2020
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-026-08-2563
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมมอดินแดง ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 26 -28 สิงหาคม 2563
ผู้จัดการประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 18.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับโรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลมหาสารคาม และงานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จัดการประชุมวิชาการภาควิชาอายุรศาสตร์ ประจำปี 2562 เรื่อง "Hot topics in Medicine 2019 " มีเนึ้อหาเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางอายุรศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ ในมุมมองของยุคเทคโนโลยีสารสนเทศทั้ง Software application การวินิจฉัย วางแผนการรักษาอย่างแม่นยำให้เหมาะกับผู้ป่วย รวมทั้งการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ทางด้าน IT ในด้านต่างๆ และการสร้างระบบเครือข่าย IT ในการดูแลผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของภาควิชาอายุรศาสตร์ และงานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และกลุ่มงาน
2. เพื่อส่งเสริมคุฌภาพการบริการด้านสุขภาพให้เพิ่มมากขึ้น
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทั้งในภาควิชาอายุรศาสตร์ งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์
4. เพื่อส่งเสริมระบบการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์
5. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุม
คำสำคัญ
Medicine 2019, การประชุมวิชาการ, ประจำปี 2562, ภาควิชาอายุรศาสตร์
วิธีสมัครการประชุม
Online