การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2563 บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด เรื่อง : บทบาทเเละทักษะวิชาชีพสำหรับเภสัชกรร้านยาในยุค 5G
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2563 บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด เรื่อง : บทบาทเเละทักษะวิชาชีพสำหรับเภสัชกรร้านยาในยุค 5G
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-034-08-2563
สถานที่จัดการประชุม โรงแรม เอส ซี ปาร์ค กรุงเทพฯ ห้องประชุมรัชดาบอลลูม ชั้น 6
วันที่จัดการประชุม 23 สิงหาคม 2563
ผู้จัดการประชุม ศูนย์เภสัชกรรม บริษัท ฟาร์แมกซ์ รีเทล จำกัด
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านยาและเภสัชกรที่สนใจ จำนวน 100 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 7 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ด้วยปัจจุบันเภสัชกรชุมชนหรือเภสัชกรประจำร้านยา จะต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอทั้งองค์ความรู้เรื่องยา โรค และอาการวิทยาต่างๆ เพื่อให้มีองค์ความรู้ที่ทันสมัย เป็นปัจจุบัน สามารถนำมาประยุกต์ใช้ประกอบการประเมินอาการของผู้ป่วยหรือผู้มารับบริการ ปฏิบัติการเภสัชวินิจฉัยและพิจารณาเลือกจ่ายยาหรือให้คำแนะนำที่เหมาะสมแก่ผู้มารับบริการ/ผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการและการบริบาลผู้ป่วยในร้านยา
ทางฝ่ายบริหารบริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท ฟาร์แมกซ์ รีเทล จำกัด) เล็งเห็นว่าเภสัชกรที่ปฏิบัติงาน ณ ร้านยา มักจะพบโรคและลักษณะอาการผิดปกติต่างๆ อย่างหลากหลายในแต่ละวัน ซึ่งบางกรณีอาจยังไม่สามารถประเมินอาการผิดปกติดังกล่าวได้ชัดเจนหรือเกิดควาไม่มั่นใจในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ ทบทวนองค์ความรู้ของเภสัชกรที่ปฏิบัติหน้าที่และเพิ่มความตระหนักในการดูแล เอาใจใส่ผู้มารับบริการซึ่งเป็นคนในชุมชนบริเวณที่ร้านยาตั้งอยู่ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และตรงกับความต้องการของผู้มารับบริการและชุมชนเพิ่มขึ้น
ศูนย์เภสัชกรรม บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด จึงดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2563 โดยคาดหวังว่า โครงการประชุมวิชาการในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเภสัชกรที่ปฏิบัติงาน ณ ร้านยารวมถึงเภสัชกรที่สนใจที่ปฏิบัติงานประจำ ที่พร้อมจะนำองค์ความรู้และทักษะต่าง ๆ จากโครงการนี้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจการประเมินแยกโรคจากอาการผิดปกติ การพิจารณาเลือกจ่ายยาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม แนะนำวิธีการใช้ยาที่ถูกต้องกับลักษณะอาการผิดปกติต่าง ๆ และสามารถให้คำแนะนำการดูแลตัวเองแก่ผู้มารับบริการได้อย่างเหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาทักษะ ทบทวนองค์ความรู้ของเภสัชกรในเรื่องโรคและอาการผิดปกติที่มักพบในร้านยา
2. เพิ่มความดูแลเอาใจใส่ผู้มารับบริการซึ่งเป็นคนในชุมชนในบริเวณที่ร้านยาตั้งอยู่ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และตรงกับความต้องการของผู้มารับบริการและชุมชนเพิ่มขึ้น
3. เพื่อให้เภสัชกรที่ปฏิบัติงานประจำร้านยา สามารถนำองค์ความรู้และทักษะต่างๆ จากโครงการฯ นี้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจการประเมินอาการวิทยาต่างๆ ที่พบ การพิจารณาเลือกจ่ายยาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม แนะนำวิธีการใช้ยาที่ถูกต้องกับลักษณะอาการผิดปกติต่างๆ และสามารถให้คำแนะนำแก่ผู้มารับบริการได้อย่างเหมาะสมต่อไป
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ทำงโทรศัพท์ 02-1572704 และหรือ 081-113-8450, Facebook ที่ https://www.facebook.com/pharmaxshop และ Line@pharmaxshop.com