การประชุมวิชาการ
งานประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ WU Pharmacy Forum 2020: Transforming Frontline Pharmacist for Pandemic Situation
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ WU Pharmacy Forum 2020: Transforming Frontline Pharmacist for Pandemic Situation
สถาบันหลัก สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รหัสกิจกรรม 1016-2-000-001-07-2563
สถานที่จัดการประชุม online ผ่านระบบ ZOOM meeting
วันที่จัดการประชุม 05 -06 กันยายน 2563
ผู้จัดการประชุม สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วประเทศไม่เกิน 50 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาความรู้ให้ทันสมัยของเภสัชกรอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดงานประชุมวิชาการ หัวข้อ Transforming Frontline Pharmacist for Pandemic Situation โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เภสัชกรได้รับความรู้ที่ทันสมัย เกิดการพัฒนาตนเองสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งต่อตนเองและการทำงาน อีกทั้งเพื่อให้เภสัชกรเกิดความรู้และสร้างความเข้าใจเรื่องแนวทางการรักษา COVID-19 และการใช้ยา, แนวทางการรักษา Asthma & COPD, ชุดตรวจ COVID-19 โดยใช้เทคโนโลยี CRISPR diagnostics, การใช้ยาสมุนไพรในร้านยา, logistic การนำส่งยาตามหลัก telepharmacy และ Family pharmacist บทบาท หน้าที่ การปรับตัวของ Family Pharmacist ต่อสถานการณ์โรคระบาด ภายในงานประชุมได้จัดให้มีการบรรยายโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว ทำให้ผู้ร่วมงานสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและพัฒนาวิชาชีพต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรได้เพิ่มพูนและทบทวนความรู้ทางวิชาการด้านเภสัชกรรมที่ทันสมัยและสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องไปกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อตัวผู้ป่วย
2. การส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของสภาเภสัชกรรมในการพัฒนาเภสัชก
คำสำคัญ
COVID-19, COPD, Asthma, telepharmacy, Family pharmacist
วิธีสมัครการประชุม
สมัครทางออนไลน์ สอบถามเพิ่มเติม 075-672852/ 075-672900