การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง New Norm of Skin Care
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง New Norm of Skin Care
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-032-08-2563
สถานที่จัดการประชุม Zoom webinar
วันที่จัดการประชุม 17 สิงหาคม 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านยาและเภสัชกรที่สนใจ จำนวน 500 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการสวมใส่หน้ากากอนามัย มลภาวะ และปัจจัยต่างๆ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพผิวหนัง ปัญหาผิวที่พบได้บ่อยขึ้น ได้แก่ โรคสิวและผื่นแพ้ผิวหนัง ซึ่งโรคดังกล่าวส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของตัวผู้ป่วย ดังน้ันจึงเป็นบทบาทและความท้าทายของเภสัชกรที่ปฏิบัติการในร้านยาในฐานะผู้ให้การรักษาและแนะนำการป้องกันและดูแลอาการของโรคเหล่านนี้ให้แก่ผู้ป่วย ปัญหาของผิวหนังที่พบบ่อยนั้นได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายในและภายนอกร่างกาย ซึ่งปัจจัยบางประการสามารถควบคุมได้ หากเภสัชกรผู้ดูแลผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคและหลักการรักษา รวมถึงการให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วย

ในการนี้ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัท นาโอส (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้จัดประชุมวิชาการเรื่อง “New Norm of Skin Care” เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และข้อมูลทางวิชาการที่เป็นปัจจุบันของการป้องกันดูแลปัญหาผิวหนัง โดยเฉพาะการรักษาสิวและผื่นแพ้ผิวหนัง ซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในร้านยาของคนไข้แต่ละรายด้วยเวชสำอางเสริมการรักษาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติของส่วนประกอบและข้อมูลวิจัย ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้จะช่วยเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยของเภสัชกรร้านยา ส่งผลให้สุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่มารับบริการในร้านยาดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้ของเภสัชกรที่ปฏิบัติหน้าที่ในร้านยาในการให้บริการผู้ป่วยที่มีปัญหาผิวที่พบบ่อยในภาวะปัจจุบัน เช่น สิวจากการสวมใส่หน้ากากอนามัยบ่อยๆ และผื่นแพ้ผิวหนัง
2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับส่วนประกอบและเทคโนโลยีการผลิตของผลิตภัณฑ์เวชสำอางเพื่อให้เภสัชกรที่ปฏิบัติหน้าที่ในร้านยาสามารถให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ