การประชุมวิชาการ
Adjunctive Upper Respiratory Care In Pandemic Era
ชื่อการประชุม Adjunctive Upper Respiratory Care In Pandemic Era
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-2-000-011-08-2563
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมชั้น ๖ อาคาร ๔ ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่จัดการประชุม 16 กันยายน 2563
ผู้จัดการประชุม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่คณะกรรมการอาหารและยา จำนวน 150 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ