การประชุมวิชาการ
(Online) จัดการอาการปวดศีรษะอย่างถูกวิธี
ชื่อการประชุม (Online) จัดการอาการปวดศีรษะอย่างถูกวิธี
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-016-07-2563
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสดจากภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
วันที่จัดการประชุม 12 กรกฎาคม 2563
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก และเภสัชกรทุกสาขาอาชีพ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผล :
ร้านขายยา เป็นเสมือนที่พึ่งด้านสุขภาพของชุมชน ที่มีการกระจายในส่วนต่างๆ ทั่วประเทศ เป็นแหล่งเพิ่มการเข้าถึงยาของประชาชน พร้อมๆกับเป็นที่ปรึกษาปัญหาสุขภาพ การดูแลรักษาตนเอง และให้คำแนะนำไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามความเหมาะสม
โรคปวดศีรษะไมเกรน เป็นโรคที่ก่อให้เกิดอาการปวดศีรษะเรื้อรังชนิดหนึ่ง โดยจะมีอาการปวดรุนแรงปานกลางถึงรุนแรงมาก ผู้ป่วยที่ประสบปัญหาเหล่านี้จึงมาใช้บริการที่ร้านขายยา ที่สามารถให้การดูแลเบื้องต้น ด้วยการจ่ายยา และ/หรือให้คำแนะนำเบื้องต้นกับผู้ป่วย มีส่วนสำคัญช่วยแบ่งเบาภาระทางสาธารณสุขของประเทศ เพราะโรคไมเกรนเป็นโรคหนึ่งที่ทำให้ผู้ป่วยต้องทรมานจากความปวด บางรายปวดรุนแรงมากจนทำงานไม่ได้ ต้องขาดงาน ทำให้สูญเสียทางเศรษฐกิจไม่น้อย ถ้าเป็นบ่อยมากเป็นรุนแรงมาก ๆ ก็ทำให้เสียสุขภาพจิต วิตกกังวลว่า อาจจะเป็นเนื้องอกในสมอง เสียสมรรถภาพการเรียนการทำงาน ซึ่งจะกลายเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขของประเทศ
การจัดสัมมนาออนไลน์ของเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนายกระดับร้านขายยาของสมาชิกให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับแก่สังคมและชุมชน โดยอาศัยการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิชาการให้กับสมาชิกร้านขายยาผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ร้านขายยามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ยาในการจัดการกับปัญหาสุขภาพต่างๆของประชาชน ส่งเสริมให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และร่วมกันปลูกจิตสำนึกของสมาชิกชมรมร้านขายยา ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชน
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ :
1)เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ความชำนาญ การให้บริการและคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ แก่ ผู้ประกอบการร้านยาและเภสัชกรผู้ปฎิบัติหน้าที่ในร้านขายยา
2)เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารและรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
3)เพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสมและสมเหตุผลในร้านขายยา
คำสำคัญ
Medical Management of Migraine & Headache
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th