การประชุมวิชาการ
WEBINAR CUPharmaTalk เรื่อง Telepharmacy: มาตรฐานวิชาชีพและข้อกำหนดของกฎหมาย
ชื่อการประชุม WEBINAR CUPharmaTalk เรื่อง Telepharmacy: มาตรฐานวิชาชีพและข้อกำหนดของกฎหมาย
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-020-06-2563
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 03 มิถุนายน 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมในระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (http://www.pharm.chula.ac.th/ce) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย