การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทเภสัชกรเพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชต่อเนื่องในชุมชน ปีงบประมาณ 2563
ชื่อการประชุม โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทเภสัชกรเพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชต่อเนื่องในชุมชน ปีงบประมาณ 2563
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-016-02-2563
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 19 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนและเภสัชกรที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามแผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช มีกลยุทธ์ที่จะพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ของระบบบริการสุขภาพจิตในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ มีการให้บริการแบบเครือข่ายไร้รอยต่อมาตรฐานเดียว เพิ่มศักยภาพในการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ขยายบริการ สู่โรงพยาบาลชุมชน และบูรณาการกับการบริการระดับปฐมภูมิ เพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่มีการเข้าถึงบริการ และได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำ ที่จะส่งผลให้การพยากรณ์โรคไม่ดี และมูลค่าการรักษาสูงขึ้น
องค์การอนามัยโลกสนับสนุนให้มีการสอดประสานงานสุขภาพจิตและจิตเวชเข้าไปการบริการระดับชุมชน เนื่องจากในกรณีที่ผู้ป่วยมีโรคร่วมทางกาย บุคลากรระดับชุมชนจะสามารถดูแลผู้ป่วยได้ทั้งโรคทางกาย
และทางจิตได้พร้อมกัน ไม่แยกส่วน ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาได้ในชุมชน ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง อีกทั้งยังสามารถติดตามต่อเนื่องได้ แต่บุคลากรระดับชุมชนที่ให้บริการควรได้รับการ ฝึกอบรมให้มีทักษะ
และความรู้เฉพาะทาง ภายใต้การแนะนำของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และมีการส่งต่อหรือการขอคำปรึกษา
เมื่อบริการระดับชุมชนไม่สามารถจัดการได้ การดูแลผู้ป่วยโดยสหวิชาชีพในระดับชุมชน เภสัชกรมีหน้าที่
ในการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ส่งเสริมความร่วมมือในการใช้ยาและสนับสนุนให้ผู้ป่วยมีส่วนในการวางแผนการรักษาด้วยยา และเป็นผู้ป้องกัน ค้นหา และจัดการปัญหาที่เกิดจากยาที่เกิดกับผู้ป่วย ดังนั้น การสร้างเสริมศักยภาพให้เภสัชกรระดับชุมชนมีความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วย จิตเวชแบบองค์รวม จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้รวมถึงการสนับสนุนให้มีความสามารถในการดูแลระบบยาจิตเวชในชุมชน เพื่อการเข้าถึงยาของผู้ป่วยด้วย
โรงพยาบาลสวนปรุงมีภารกิจในการเสริมสร้างศักยภาพแก่บุคลากรสาธารณสุขของภาคีเครือข่าย
ในเขตสุขภาพที่ ๑ และ ๒ ให้สามารถให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน โดยดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิต และจิตเวช สำหรับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่พัฒนาใน 3 ด้าน คือ ด้านบุคลากร สถานบริการ และความสามารถของระบบบริการ โดยระบบยา ได้รวมอยู่ในด้านความสามารถของระบบบริการ ซึ่งกลุ่มงานเภสัชกรรมได้ส่งเสริมศักยภาพเภสัชกร โดยจัดทำหลักสูตรการบริบาลเภสัชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวช ที่มีผู้สำเร็จการอบรมจากหลักสูตรแล้ว จำนวน ๑๗๕ คน
และส่งเสริมการพัฒนาระบบยาจิตเวชชุมชน โดยติดตามตรวจเยี่ยมนิเทศงานระบบยาจิตเวช ในโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ ๑ และ ๒ เพื่อให้เภสัชกรมีบทบาทในการเข้าถึงยาและส่งเสริมการใช้ยา อย่างสมเหตุผล จากการนิเทศงานพบว่าเภสัชกรมีบทบาทที่แตกต่างกันตามบริบทของโรงพยาบาล และส่งผลให้ระบบยาจิตเวชชุมชนมีความแตกต่างกันด้วย จึงควรมีการนำเสนอและถอดบทเรียนเพื่อสรุปบทบาท เภสัชกรและระบบยาจิตเวชชุมชนที่จะส่งเสริมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชต่อเนื่องในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสวนปรุง จึงได้จัดทำโครงการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาท
เภสัชกรในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชต่อเนื่องในชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ การเรียนรู้ร่วมกัน และถอดบทเรียนจากเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทุกระดับ และจะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ในการวางแผนดำเนินการระบบยาชุมชนต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อรวบรวมข้อมูลบทบาทเภสัชกรในโรงพยาบาลแต่ละระดับ และระบบยาจิตเวชชุมชนที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันของเภสัชกรที่ดูแลผู้ป่วยจิตเวชต่อเนื่องในชุมชน
คำสำคัญ
การดูแลผู้ป่วยจิตเวช