การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อการป้องกันโรค กิจกรรมอบรม หัวข้อ Well–being and health trends for 2020
ชื่อการประชุม โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อการป้องกันโรค กิจกรรมอบรม หัวข้อ Well–being and health trends for 2020
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
รหัสกิจกรรม 1011-2-000-001-02-2563
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมวนาสวรรค์ วนาศรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันที่จัดการประชุม 25 -27 มีนาคม 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรทางการแพทย์ ,ประชาชน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 22 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ความอยู่ดีมีสุข หรือ Well–being เป็นความสุข หรือความผาสุกในชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง ความผาสุกในอาชีพการงาน การเงิน สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพร่างกาย ดังนั้นการมีร่างกาย ที่สมบูรณ์และมีจิตใจที่แจ่มใสเบิกบานจึงเป็นปัจจัยหนึ่งของความอยู่ดีมีสุข หรือ Well–being ซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนแสวงหา แต่การที่จะมีสุขภาพที่ดีได้นั้นมนุษย์จะต้องลงมือปฏิบัติเอง โดยสามารถทำได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การออกกำลังกาย การพักผ่อนที่เพียงพอ การใช้เทคโนโลยีและวิทยาการทางการแพทย์ รวมไปถึงการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ว่าจะเป็นวิตามินหรืออาหารเสริม
ปัจจุบันวิวัฒนาการด้านการแพทย์ได้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องจึงมีการคิดค้น วิจัย และผลิต ผลิตภัณฑ์สุขภาพใหม่ๆอยู่เสมอเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค นอกจากนี้แนวทาง ในการปฏิบัติตัวเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีรวมถึงแนวทางในการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพยังได้มีการเปลี่ยนแปลง อยู่เสมอเช่นเดียวกัน
ทางศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงจึงได้ตระหนัก ถึงความสำคัญที่บุคลากรทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ นักสาธารณสุข นักเทคนิคการแพทย์ รวมไปถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่องสุขภาพ ควรมีความเข้าใจ ในความหมายของความอยู่ดีมีสุข หรือ Well–being อย่างแท้จริงและรู้ถึงวิธีการที่จะมี Well–being อย่างยั่งยืน รวมไปถึงควรทราบในเรื่องแนวทางการดูแลสุขภาพและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็นปัจจุบันที่สุด ไม่ล้าสมัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่เป็นปัจจุบันแล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอาชีพและเผยแพร่ ให้กับประชาชนได้ โครงการนี้จึงเป็นภารกิจที่จะต้องร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นแพทย์ เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ อาจารย์ รวมถึงผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิตามิน และอาหารเสริม ยี่ห้อต่างๆ เพื่อเป็นการระดมความรู้ในเรื่องสุขภาพและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากหลายๆแขนงวิชาชีพ ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง จึงได้มีการจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง Well–being and health trends for 2020 สำหรับเภสัชกร พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และบุคคลทั่วไปที่สนใจจำนวน 100 คน เป็นระยะเวลา 3 วันเพื่อให้เกิดองค์ความรู้และประโยชน์สูงสุดของผู้ที่เข้าร่วมอบรม
วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เข้าใจในความหมายของความอยู่ดีมีสุข หรือ Well–being อย่างแท้จริงและรู้ถึงวิธีการที่จะมี Well–being อย่างยั่งยืน
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นวิตามิน และอาหารเสริม รวมถึงเทคโนโลยีและวิทยาการทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพที่เป็นปัจจุบันที่สุด ไม่ล้าสมัยเพื่อนำองค์ความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ในอาชีพและเผยแพร่ให้กับประชาชนต่อไป
3 เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ และความก้าวหน้า ของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเป็นศูนย์กลางในระดมความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็นปัจจุบัน
4 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการระหว่าง ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงกับนักวิจัย อาจารย์ นักวิชาการ และบุคลากรทางการแพทย์ โดยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสามารถดำเนินงานวิจัยร่วมกันในอนาคตได้
คำสำคัญ
Wellbeing 2020
วิธีสมัครการประชุม
อัตราค่าลงทะเบียน 4,000 บาท / ท่าน ลงทะเบียน : http://bit.ly/2u2Lb91 หรือ https://forms.gle/xm9VFk9ck6LLkTpr6 ตรวจสอบรายชื่อ : http://bit.ly/2O8P1nJ ดาวน์โหลดเอกสารกำหนดการและหนังสือเชิญ ผู้เข้าร่วม http://bit.ly/2S1LicJ