การประชุมวิชาการ
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการคุ้มครองผู้บริโภคและดูแลผู้ป่วยชุมชน สัปดาห์ที่ 4
ชื่อการประชุม หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการคุ้มครองผู้บริโภคและดูแลผู้ป่วยชุมชน สัปดาห์ที่ 4
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-021-02-2563
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารที่ทำการสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
วันที่จัดการประชุม 09 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้จัดการประชุม วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรที่ปฏิบัติงานในระดับปฐมภูมิ เช่น เภสัชศูนย์บริการสาธารณสุข เภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ป่วยในชุมชน
2.เพื่อให้เภสัชกรได้มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการให้บริการทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยใวนชุมชนอย่างเท่าทันสถานการณ์
คำสำคัญ