การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สื่อสุขภาพ: การนำเสนอด้วยอินโฟกราฟิก (Health media: Infographic Presentation)
ชื่อการประชุม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สื่อสุขภาพ: การนำเสนอด้วยอินโฟกราฟิก (Health media: Infographic Presentation)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-016-05-2563
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันที่จัดการประชุม 20 -22 พฤษภาคม 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 20 คน เภสัชกรประจำแหล่งฝึก และ สมาชิกเครือข่ายเภสัชสนเทศ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 14 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในยุคที่ข้อมูลและสารสนเทศมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีความซับซ้อนเช่นปัจจุบัน การสื่อสารและการนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพเป็นหัวใจสำคัญอันหนึ่งในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ อินโฟกราฟิกเป็นรูปแบบการสื่อสารและนำเสนอข้อมูลแนวใหม่ที่กำลังเป็นที่นิยม โดย เน้นการนำสารสนเทศผ่านกราฟิก ทั้งรูปแบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ซึ่งจะช่วยให้ผู้รับสารสามารถจดจำและมีความเข้าใจต่อสิ่งที่ต้องการสื่อได้ง่าย ได้ใจความสำคัญ การสื่อสารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีกว่าการอ่านเนื้อเรื่องหรือบทความยาวๆ อย่างไรก็ตาม การสร้างสื่อและนำเสนอแบบอินโฟกราฟิกที่ดีต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในตัวสารสนเทศ และทักษะในการแปลงสารสนเทศให้อยู่ในรูปกราฟิก ตลอดจนการใช้โปรแกรมประยุกต์ต่างๆในการสร้างกราฟิกสำหรับการนำเสนอ
ในการปฏิบัติงานเภสัชกรรมและงานสาธารณสุข เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน มีความจำเป็นต้องสื่อสารกับผู้บริหาร ผู้รับบริการ หรือบุคลากรฝ่ายอื่นๆผ่านการนำเสนออยู่เสมอ ดังนั้น ความรู้และทักษะในการสร้าง และนำเสนองานในรูปแบบอินโฟกราฟิก จึงเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยหน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ “ประชานาถ” จึงเห็นควรจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สื่อสุขภาพ: การนำเสนอด้วยอินโฟกราฟิก” เพื่ออบรมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขผู้สนใจ ให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในยุคปัจจุบัน
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับ พื้นฐานการออกแบบกราฟิก ลักษณะสื่อสุขภาพชนิดอินโฟกราฟิก หลักการการแปลงสารสนเทศเป็นกราฟิกเพื่อการนำเสนอ การใช้โปรแกรมประยุกต์ชนิดฟรีและโอเพ่นซอร์สในการสร้างสรรค์และจัดการกราฟิก การใช้กราฟิกจากแหล่งอินเทอร์เน็ตอย่างถูกกฎหมาย เพื่อการสร้างอินโฟกราฟิกและการทำสไลด์แบบอินโฟกราฟิกด้วยโปรแกรม Microsoft Powerpoint สำหรับการนำเสนอ ทั้งในแบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
วัตถุประสงค์
1.มีความรู้ในหลักการการออกแบบสื่อสุขภาพชนิดอินโฟกราฟิกที่ดี
2.มีความรู้พื้นฐานด้านกราฟิกที่จำเป็นต่อการพัฒนาสื่อสุขภาพ
3.มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมประยุกต์ชนิด open source ในการสร้างและจัดการกราฟิก
4.มีความรู้และทักษะในการสร้างสื่อนำเสนอแบบอินโฟกราฟิก
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
สื่อสุขภาพ, Infographic presentation, GIMP, INKSCAPE, Microsoft Powerpoint