การประชุมวิชาการ
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
ชื่อการประชุม ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-001-03-2563
สถานที่จัดการประชุม ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
วันที่จัดการประชุม 01 มีนาคม 2563
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ประมาณ 400-600 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในปี 2562 นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนให้ร้านยาเป็นหน่วยร่วมบริการสาธารณสุขและเชื่อมต่อกับโรงพยาบาลภายใต้โครงการร้านยาชุมชนอบอุ่น ส่งผลให้บทบาทของเภสัชกรชุมชนในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนไปมากจากในอดีต หน่วยงานเกี่ยวกับวิชาชีพเภสัชกรรมหลายหน่วยงานภายใต้การนำของสภาเภสัชกรรมมีข้อเสนอแนะในการกำหนดทิศทางของเภสัชกรชุมชนในอนาคต เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคและเพิ่มความเข้มแข็งแก่วิชาชีพเภสัชกรรม นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขยังมีนโยบายสนับสนุนการใช้กัญชาทางการแพทย์ เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้กัญชาเพื่อการรักษาโรค จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เภสัชกรชุมชนควรมีความพร้อมเกี่ยวกับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรในเชิงนโยบาย การนำไปใช้ในทางคลินิก และข้อบังคับตามกฎหมาย เพื่อให้คำแนะนำให้แก่ผู้มารับบริการที่ร้านยา ดังนั้นสมาคมเภสัชกรรมชุมชนจึงเห็นความสำคัญของนโยบายดังกล่าว จึงจัดงานประชุมวิชาการนี้เพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าวของกระทรวงสาธารณสุข และเตรียมความพร้อมให้แก่เภสัชกรชุมชนในการร่วมขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ร่วมกับเภสัชกรภาคส่วนอื่น ๆ และหน่วยงานต่าง ๆ
วัตถุประสงค์
1.ทิศทางการพัฒนาบทบาทและงานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมของเภสัชกรชุมชนในประเทศไทย
2.ร้านยากับระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย
3.แนวทางการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร สารสกัดจากกัญชาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และชอบด้วยกฎหมาย
คำสำคัญ
ร้านยากับระบบประกันสุขภาพ กฎหมายสมุนไพร กัญชา