การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการ เรื่อง การบริบาลเภสัชกรรม การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เภสัชกรภาคอีสาน ครั้งที่ 3 (l-san Stroke Pharmacist)
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการ เรื่อง การบริบาลเภสัชกรรม การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เภสัชกรภาคอีสาน ครั้งที่ 3 (l-san Stroke Pharmacist)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-007-01-2563
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมประชาสโมสร อวานื ขอนแก่น โฮเต็ล แอนด์ คอน เวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 30 มกราคม 2563
ผู้จัดการประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เป็นโรคที่มีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสูง รวมทั้งผู้ป่วยมีอัตราตายสูงถึง ร้อยละ 15 และเกิดความพิการถาวร ร้อยละ50 ปัจจุบันการรักษาผู้ป่วยโดยเฉพาะการรักษาในระยะเฉียบพลันที่มีอาการภายในเวลา 270 นาที เพื่อให้ผู้ป่วยไต้รับยาละลายลิ่มเลือด (rt-PA) ทางหลอดเลือดดำ รวมทั้งการรักษาทั่วไปต้านอื่น ๆ เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน การฟินฟ่สภาพ เมื่อผู้ป่วยมีสภาวะคงที่ ร่วมกับการดูแลรักษาผู้ป่วย ในหน่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) สามารถลดอัตราตายและลดความพิการไต้ การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ต้องใช้ทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมกันวางแผนการดูแลรักษา รวมทั้งการฟินฟูสมรรถภาพและการดูแลต่อ เนื่อง เป็นการดูแลในระยะที่มีความสำคัญที่จะสามารถทำให้ให้ผู้ป่วยมีการฟินตัว ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน หายจากความพิการให้ไต้มากที่สุด เภสัชกรซึ่งเป็นหนึ่งในสหสาขาวิชาชีพทางการสาธารณสุขและเป็นผู้ติดตามการใช้ยาในผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษา การเพิ่มพูนความรู้และทักษะใน การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสำหรับเภสัชกรในระบบบริการโรคหลอดเลือดสมองจึงมีความสำคัญมาก ตังนั้น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น รำมกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น และกลุ่มวิจัยโรคหลอด เลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้ชัดทำโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การบริบาลเภสัชกรรมในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารชัดการและขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาระบบบริการ ให้บรรลุตามวัตถุ ประสงค์ตอบสนองต่อทิศทางนโยบายกระทรวงสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถในการใช้ยาที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคหลอดเลือดสมองทั้งชนิดโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือด และเลือด ออกในเนื้อสมอง
2. สร้างมาตรฐานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในเขตบริการสุขภาพที่ 7
3. เพื่อสร้างความร่วมมือของเครือข่ายเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ
คำสำคัญ
การบริบาลเภสัชกรรม, การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง, เภสัชกรภาคอีสาน, โรคหลอดเลือดสมอง, Stroke