การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่ ครั้งที่ 18
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่ ครั้งที่ 18
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-006-06-2563
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุม อโนมา 2 และ 3 โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 18 -19 มิถุนายน 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร แพทย์ และบุคลากรทางสาธารณสุขที่สนใจ ประมาณ 150 - 200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วิทยาการสาขาเภสัชวิทยาในปัจจุบันก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ข้อมูลทางวิชาการใหม่ ๆ เพิ่มพูนขึ้นจนยากที่เภลัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขจะสามารถติดตามความก้าวหน้าเหล่านี้ได้ทั้งหมด ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละปีมียาชนิดใหม่ ได้รับการขึ้นทะเบียนและนำมาใช้ในทางการแพทย์มากมาย จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุข
จะต้องเข้าใจเภสัชวิทยาของยาเหล่านี้เพื่อนำความรู้มาประกอบการพิจารณาคัดเลือกยาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดการประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อทบทวนความรู้และเพิ่มพูนความรู้ด้านเภสัชวิทยที่ทันสมัยแก่ผู้เข้าอบรมอย่างสม่ำเสมอโดยในกาจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้จะเป็นการทบทวนเภสัชวิทยาของกลุ่มยที่ใช้อยู่นปัจจุบัน รวมทั้งเภกสัชวิทยาของยาใหม่ ได้แก่ เภสัชวิทยาของยาใหม่ที่รักษาโรคเกี่ยวกับ acid-peptic ulces เภสัชวิทยาและหลักการเลือกใช้ยาต้านไวรัสตับอักเสบซีกลุ่มใหม่ ยาต้านการแข็งตัวของเลือดกลุ่ม nonvitamin K antagonist oral anticoagulants (NOACS) กลุ่มยาขยายหลอดลมออกฤทธิ์ยาวชนิดใหม่ที่ช้รักษาโรคหืด ยากดภูมิคุ้มกันที่ใช้รักษาโรคมะเร็ง ความรู้ที่ทันสมัยของยาที่ใช้รักษาโรคเลือดไหลไม่หยุด (hemophilia) ยาใหม่กลุ่ม D2 receptor agonist ที่ใช้รักษาโรคจิตเภท บกบาทของยาสสบชนิดMethoxyflurane ในการรักษาอาการปวดเฉียบพลัน และเกสัชวิทยาของ orexin receptor antagonists เป็นตัน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรได้ทบทวนความรู้ทางเภสัชวิทยาของกลุ่มยาที่ใช้เดิมและเพิ่มพูนความรู้ที่ทันสมัยของยาใหม่
2. ส่งเสริมให้เภสัชกรผู้มรหน้าที่ในการดูแลและให้คำแนะนำการใช้ยาแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยได้มีองค์ความรู้ด้านเภสัชวิทยาที่ก้าวหน้า ซึ่งจะนำไปสู่การใช้ยาอย่างเหมาะสม
3. เพื่อเป็นการบริการวิชาการหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องจากสภาเภสัชกรรมแก่เภสัชกร
คำสำคัญ
เภสัชวิทยาของยาใหม่
วิธีสมัครการประชุม
การลงทะเบียน ลงทะเบียน ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท หมายเหตุ : ค่าลงทะเบียนครอบคลุม ค่าหนังสือประกอบการบรรยายในการประชุม สไลด์ประกอบการบรรยาย (download ผ่าน QR code) กระเป๋าใส่เอกสารอาหารกลางวัน และอาหารว่าง การสมัครและการชำระเงิน ทำได้ 2 วิธี สมัครด้วยตนเองพร้อมชำระเป็นเงินสด ที่งานคลังและพัสดุ ชั้น 7 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ สมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan ใบ pay in โอนเงินชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-456398-9 ชื่อบัญชีการประชุมวิชาการเภสัชวิทยา หรือ ส่งทาง Email ใบนำฝากของธนาคาร (pay in หรือสลิป ATM) scan เป็นไฟล์ PDF ส่งมาที่ Email: supattra.kon@mahidol.ac.th , Email : amonrut.jai@mahidol.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-6448700 ภาคเภสัชวิทยา หรือ โทร.087-559-7393 หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ