การประชุมวิชาการ
The 12th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2020: Transformation of Pharmacy Profession in The Digital Era : การปฏิวัติวิชาชีพเภสัชกรรมในยุคดิจิตัล
ชื่อการประชุม The 12th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2020: Transformation of Pharmacy Profession in The Digital Era : การปฏิวัติวิชาชีพเภสัชกรรมในยุคดิจิตัล
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-2-000-001-02-2553
สถานที่จัดการประชุม อาคารเรียนรวม 5 และ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วันที่จัดการประชุม 15 -16 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร ,บุคลากรทางการแพทย์ อาจารย์,บุคลากร,นักศึกษา
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 7 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ วิชาชีพและการวิจัยระหว่างสถาบัน เพื่อเป็นกลไกในการส่งเสริมและยกระดับงานดังกล่าวของคณะเภสัชศาสตร์ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับชาติ ดังนั้นคณะเภสัชศาสตร์ทั้ง 3 สถาบัน จึงได้ร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทางเภสัชศาสตร์ โดยผลัดเปลี่ยนการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมแต่ละปี ซึ่งในปีการศึกษา 2563 นี้ เป็นการจัดประชุมครั้งที่ 12 โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม ซึ่งเป็นการจัดประชุมเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ครั้งที่ 12 ภายใต้เรื่อง “The 12th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2020: Transformation of Pharmacy Profession in The Digital Era : การปฏิวัติวิชาชีพเภสัชกรรมในยุคดิจิตัล” ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่ายุคดิจิตัลเป็นยุคที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างครบครันและปัญญาประดิษฐ์ เข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและพฤติกรรมของประชาชนในสังคมเป็นอย่างมาก การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้สร้างผลกระทบและความท้าทายให้กับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไม่น้อย เนื่องจากวิชาชีพเภสัชกรรมเป็นวิชาชีพที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงซึ่งเป็นผู้ที่บริโภคยาและผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพต่าง ๆ หรือประชาชนที่ใช้บริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลของภาครัฐและเอกชน ซึ่งบทบาทของเภสัชกรเริ่มตั้งแต่การคิดค้นตัวยา ผลิตและควบคุมคุณภาพยา จนถึงการส่งมอบยาที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยให้ถึงมือผู้บริโภค นอกจากนี้เภสัชกรยุคดิจิตัลได้สร้างและดำเนินธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (start up in health care products) อย่างแพร่หลาย โดยนำเทคโนโลยีมาใช้งาน ปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิถีการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น ดังนั้นในยุคดิจิตัลนี้ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมต้องมีการปรับตัวและรู้เท่าทันเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ เพื่อความอยู่รอดในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นนี้
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติครั้งนี้ ประกอบด้วยการบรรยายเกี่ยวกับการนำ AI มาใช้ในงานเภสัชกรรมและผลกระทบต่อบทบาทของวิชาชีพเภสัชกรรม การเสวนาเกี่ยวกับเภสัชกรยุคดิจิตัลที่ดำเนินธุรกิจด้านสุขภาพที่ประสบความสำเร็จ เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบ นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ บุคลากร แหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของคณะเภสัชศาสตร์ทั้ง 3 สถาบัน และนักวิจัยที่สนใจทั่วไป เป็นเวทีให้นักวิจัยทั้ง 3 สถาบันได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และผลงานวิจัยซึ่งกันและกัน เพื่อก่อให้เกิดการประสานงานและสร้างเครือข่ายวิจัยได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของชาติและมหาวิทยาลัยที่กระตุ้นให้เกิดระบบการสร้างงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการเรียนการสอน การพัฒนาสังคม และวิชาชีพ และในงานประชุมยังมีกิจกรรมการมอบรางวัลนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่มีจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 และการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับเภสัชกร ในรางวัล “เภสัชกรคนดีศรีอีสาน” ประจำปี 2563 อีกด้วย เพื่อประกาศเกียรติคุณของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นประจักษ์ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนิสิตนักศึกษา ศิษย์เก่า เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษาสถาบันแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ และนักวิจัยผู้สนใจทั่วไป
2.เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการวิจัยและแสดงผลงานวิชาการ
3.เพื่อเป็นสื่อกลางความร่วมมือในงานวิจัยระหว่างสถาบันในระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและยกระดับคุณภาพของผลงานในสาขาเภสัชศาสตร์และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนนิสิตนักศึกษาผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น
4.เพื่อเสริมสร้างแนวคิดในการทำงาน ในโอกาสและความท้าทายที่จะเกิดขึ้นต่อวิชาชีพเภสัชกรรมในอนาคต
5.เพื่อเป็นการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะด้านการวิจัย
คำสำคัญ
การปฏิวัติวิชาชีพเภสัชกรรมในยุคดิจิตัล,
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนออนไลน์