การประชุมวิชาการ
โครงการสัปดาห์เภสัชกรรม 2562 เภสัชกรอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย : ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน
ชื่อการประชุม โครงการสัปดาห์เภสัชกรรม 2562 เภสัชกรอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย : ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-050-11-2562
สถานที่จัดการประชุม อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 13 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
วันที่จัดการประชุม 22 พฤศจิกายน 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลจำนวนประมาณ 200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สัปดาห์เภสัชกรรมเป็นกิจกรรมที่สภาเภสัชกรรมและภาคีเครือข่ายเภสัชกรรมจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้บริการด้านยาและรณรงค์เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาที่ถูกต้องเหมาะสมให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยในปี พ.ศ.2562 นี้ กำหนดให้จัดงานสัปดาห์เภสัชกรรมขึ้นภายใต้คำขวัญ “เภสัชกรอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย : ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน” โดยจัดกิจกรรมที่ร้านยา โรงพยาบาล และสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ ในการนี้ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากกิจกรรมดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสัปดาห์เภสัชกรรมขึ้นภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อเผยแพร่บทบาทความสำคัญของเภสัชกร และการใช้ยาอย่างถูกต้องเหมาะสมตามเจตนารมณ์ของสภาเภสัชกรรม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและบุคลากรในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อย่างยั่งยืนต่อไป
โครงการสัปดาห์เภสัชกรรมที่จะจัดขึ้นนี้ แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การประชุมวิชาการสำหรับเภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ และการเสวนาภาคประชาชนเกี่ยวกับบทบาทของเภสัชกรที่มีต่อความปลอดภัยในการใช้ยาของประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และประชาชนทั่วไป รับรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของเภสัชกร
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาอย่างถูกต้อง เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และสมเหตุผล
3. เพื่อให้เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ที่มาเข้าร่วมการประชุมวิชาการได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทางการรักษาโรคต่างๆ ด้วยยา
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เบอร์โทรติดต่อ 02-256-4586(ภก.อาณัติ สกุลทรัพย์ศิริ) อีเมล์ anut.s@chulahospital.org