การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ “103 ปี อายุรศาสตร์ศิริราช” (103rd Siriraj Medicine: Evidence-based to Personalized Medicine)
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ “103 ปี อายุรศาสตร์ศิริราช” (103rd Siriraj Medicine: Evidence-based to Personalized Medicine)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-002-02-2563
สถานที่จัดการประชุม ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่จัดการประชุม 11 -14 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้จัดการประชุม ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช
กลุ่มเป้าหมาย อายุรแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป แพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ พยาบาล เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขทุกสาขาวิชา และนิสิต-นักศึกษาด้านวิทยาศ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 18.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ก่อกำเนิดและมีการพัฒนา มีความก้าวหน้าด้านการเรียนการสอน การบริการรักษาพยาบาล งานวิชาการ การวิจัย มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับในวงกว้างตลอด 100 ปี ที่ผ่านมา ดังนั้นในโอกาสที่ภาควิชาอายุรศาสตร์ จะก้าวเข้าสู่ปีที่ 103 นี้ ภาควิชาฯ จึงได้จัดการประชุมวิชาการ “103 ปี อายุรศาสตร์ศิริราช (103rd Siriraj Medicine: Evidence-based to Personalized Medicine) ขึ้น ในระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แพทย์ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการแลกเปลี่ยนความรู้ ในด้านการวินิจฉัยโดยอิงจากการใช้หลักฐานทางการวิจัยสู่การปฏิบัติจริง ทำให้เกิดประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เหมาะสมและทันสมัย รวมถึงทักษะที่สำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วย ก่อให้เกิดประโยชน์และการพัฒนาทั้งในด้านการให้บริการวิชาการ ด้านการค้นคว้าวิจัย ด้านการบริการสุขภาพ ด้านการให้การศึกษา และพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อตอบสนองต่อนโยบายด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community, AEC) ของรัฐบาลไทยที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ของอาเซียน (Medical Hub of ASEAN)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้แพทย์และบุคลากรทางแพทย์ได้รับการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านอายุรศาสตร์ในด้านการวินิจฉัยโดยอิงจากการใช้หลักฐานทางการวิจัยสู่การปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนา ทักษะในการดูแลผู้
ป่วยให้เหมาะสม ทันสมัย ไปใช้ในการปฏิบัติจริง
2. เพื่อถ่ายทอดและทบทวนความรู้และแนวทางการรักษาผู้ป่วยอายุรศาสตร์ ที่ทันสมัยเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและชุมชน
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทางการแพทย์ และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
อัตราค่าลงทะเบียน ประเภทของผู้เข้าร่วมประชุม อัตราค่าลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมประชุมจากภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขออนุมัติยกเว้นค่าลงทะเบียน 1.อายุรแพทย์ แพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ 2.แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปของ ขออนุมัติยกเว้นค่าลงทะเบียน ภาควิชาอายุรศาสตร์ 3.นิสิต นักศึกษาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ของ ขออนุมัติยกเว้นค่าลงทะเบียน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 4.แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ขออนุมัติยกเว้นค่าลงทะเบียน ที่ไม่ได้สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์ ผู้เข้าร่วมประชุมจากภายนอกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อัตราค่าลงทะเบียน 5.อายุรแพทย์ แพทย์สาขาอื่นๆ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ 3,500 6.แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลร่วมสอนของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 3,500 7.แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อใดข้อหนึ่งใน 7 ข้อข้างต้น 3,500 หมายเหตุ 1.สิทธิประโยชน์ของผู้ลงทะเบียน คือ จะได้รับ meeting package 2.ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและผู้เข้าอบรมสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับการอนุมัติโดยผู้บังคับบัญชา