การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการเรื่อง “Update on Herbal Medicine and Cannabis”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเรื่อง “Update on Herbal Medicine and Cannabis”
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-015-10-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมดิเอม เมอรัลด์ รัชดาภิเษก
วันที่จัดการประชุม 27 ตุลาคม 2562
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ประมาณ 150-200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
พืชสมุนไพรมีการนำมาใช้ในชีวิตประจำวันและนำไปใช้เพื่อการรักษาบำบัดโรคโดยใช้นำคุณสมบัติของสมุนไพรมาสร้างคุณค่าใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคที่หลากหลาย ปัจจุบันมีนโยบายนำพืชประเภทกัญชา กัญชง มาพัฒนาเพื่อมาใช้ทางการแพทย์รักษาโรค จึงเป็นความก้าวหน้าของการแพทย์ประเทศไทย
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) เล็งเห็นว่าเภสัชกรชุมชนจะมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูวิชาการแพทย์แผนโบราณที่มีสมุนไพรเป็นยาหลัก สามารถนำความรู้แนะนำสุมนไพรในการรักษาโรคต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการ พร้อมการก้าวทันข้อมูลสารสกัดเกี่ยวกับกัญชา กัญชง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการให้บริการประชาชนในร้านยา
วัตถุประสงค์
1. เภสัชกรสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนในการรักษาโรคได้อย่างถูกต้อง
2. พัฒนาองค์ความรู้ให้กับเภสัชกรชุมชนเกี่ยวกับ สารสกัดเกี่ยวกับ กัญชา กัญชง
คำสำคัญ
Herbal Medicine, Cannabis, Marijuana and Hemp, Dietary Supplements