การประชุมวิชาการ
สมุนไพร Intrend ใช้ให้เป็น ลดอาการป่วย
ชื่อการประชุม สมุนไพร Intrend ใช้ให้เป็น ลดอาการป่วย
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-026-11-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่สมาคมร้านขายยาภาคใต้
วันที่จัดการประชุม 24 พฤศจิกายน 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ร้านขายยามีบทบาทในการให้คำปรึกษา แนะนำวิธีดูแลสุขภาพชุมชนชั้นปฐมภูมิ บุคลากรประจำร้านขายยาจำเป็นอย่างยิ่งที่จักต้องพัฒนาความพร้อมและศักยภาพของตนเองในหลายๆ ด้าน องค์ความรู้ในวิชาชีพ และความรู้ในสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้เป็นที่พึ่งด้านสุขภาพในภาวะที่ประชาชนมีความตื่นตัว สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพได้หลายรูปแบบ
สมาคมร้านขายยาภาคใต้ จึงจัดให้มีประชุมวิชาการแก่ร้านขายยาภาคใต้เป็นประจำโดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 โดยเปิดโอกาสให้เภสัชกรประจำร้านขายยาในภาคใต้และภาคอื่น ๆ ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมประชุม สำหรับเนื้อหาในครั้งนี้จะประกอบด้วยการบรรยายวิชาการ เรื่อง " สมุนไพร Intrend ใช้ให้เป็น ลดอาการป่วย " ทั้งนี้เพื่อให้เภสัชกร บุคลากรประจำร้านขายยา ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งเพิ่มเติม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
วัตถุประสงค์
• เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจและข้อแตกต่างเกี่ยวกับสมุนไพรใช้ให้เป็น ลดอาการป่วย , ข้อแตกต่างระหว่างการรักษาโรคการแพทย์แผนไทยปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย
• เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพิจารณา ปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของตนเอง
• เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมระบบการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE)
คำสำคัญ
• สมุนไพรไทย • ปัจจัยที่มีผลต่อการรักษา • กำลังของโรค • กำลังของยา • กำลังของคน