การประชุมวิชาการ
Power of Resilience and Emotional Intelligence
ชื่อการประชุม Power of Resilience and Emotional Intelligence
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-2-000-001-01-2563
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมอาคาร 4 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่จัดการประชุม 12 ธันวาคม 2562
ผู้จัดการประชุม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่คณะกรรมการอาหารและยา จำนวน 150 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันนี้หนึ่งในหัวข้อที่รับความนิยมมากที่สุดในด้านจิตทยาเชิงบวก-ทั้งในด้านของตัวเอง และในการอธิบายกระแสหลักของแนวคิดทางจิตวิทยาเชิงบวก-คือความยืดหยุ่น(Resilience) สภาพการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อสภาวะความเข้มแข็งของจิตใจ ทำให้ระดับความอดทนของคนเราลดลง เกิดผลกระทบในสิ่งแวดล้อมรอบรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นทางสังคม การสื่อสาร ความสัมพันธ์และความขัดแย้งในรูปแบบต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันดังผลรายงานจากสำนักงานนโยบายและแผนสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ที่ระบุว่าอัตราป่วยด้วยโรคทางจิตในปี 2555 พบว่า 1,740 ต่อประชากร 100,000 คนเป็นโรคจิตลูกซึมเศร้าโรควิตกกังวลและโรคลมชัก นอกจากนี้มีรายงานจากกรมสุขภาพจิต ในปี2557 แสดงให้เห็นถึงจำนวนผู้ป่วยโรคจิตที่มารับการปรึกษาแต่ผู้ป่วยนอกในปี 2557 มีจำนวน 1,082,407 ราย (กรมสุขภาพจิต 2557)
อย่างไรก็ตาม หากคนเราต้องเผชิญกับปัญหาภาวะวิกฤตอย่างต่อเนื่อง ย่อมส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงที่จะนำพาจิตใจไปสู่ภาวะที่ผิดปกติหรือออกจากโรคแห่งความเป็นจริง ในทางตรงข้ามสำหรับบุคคลบางคนเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาภาวะวิกฤตอย่างต่อเนื่องก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขแม้จะเผชิญกับภาวะที่เลวร้ายเพราะบุคคลนั้นมีความเข้มแข็งทางด้านจิตใจรู้จักปรับเปลี่ยนมุมมองของชีวิตความคิดและทัศนคติเพื่อก้าวสู่อนาคตในวันข้างหน้าได้ในทางจิตวิทยาให้ความหมายลักษณะของบุคคลที่สามารถฟื้นตัวจากภาวะคือการมี RQ (Resilience Quotient) เป็นกระบวนการฟื้นตัวเมื่อต้องเผชิญกับ สถานการณ์ยากลำบากได้สำเร็จ แสดงให้เห็นถึงการเอาชนะปัญหาและอุปสรรคของชีวิตด้วยพลังจิตที่ดีและเข้มแข็ง (กรมสุขภาพจิต 2552)
แนวทางในการพัฒนาในการบริหารความยืดหยุ่นจึงความผิดจารณาให้สอดคล้องกับระดับของวัยและความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนื่องจากแต่ละบุคคลมีมุมมองของการใช้ชีวิตและการบริหารจัดการที่แตกต่างกันการรับมือกับภาวะวิกฤตจึงมีความแตกต่างกันการปรับเปลี่ยนความคิดปรับอารมณ์ปรับการกระทำและปรับเป้าหมายของในแต่ละบุคคลจึงมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน
ดังนั้นในปัจจุบันหนึ่งในหัวข้อที่ได้รับความนิยมที่สุดในการจิตวิทยาเชิงบวกทั้งในด้านของตัวเองและในการอภิปรายกระแสหลักของแนวคิดทางจิตวิทยาเชิงบวกคือความยืดหยุ่นจึงเป็นสิ่งที่นำมาปรับใช้อย่างแพร่หลาย
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะทางอารมณ์ในการรับมือกับปัญหาเมื่อเกิดความเครียดเกิดผลกระทบอย่างรุนแรง
2.เพื่อให้เกิดการยอมรับเข้าใจและปรับตัวเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่กดดันและสามารถฟื้นตัวกลับมาได้อย่างรวดเร็ว
คำสำคัญ
Resilience