การประชุมวิชาการ
งานประชุมวิชาการ "Oncology Pharmacotherapy"
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการ "Oncology Pharmacotherapy"
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสกิจกรรม 1017-2-000-010-10-2562
สถานที่จัดการประชุม Meeting Room Horizon Cancer Center อาคาร BI Hospital ชั้น 3 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
วันที่จัดการประชุม 02 -03 ตุลาคม 2562
ผู้จัดการประชุม ชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร ประจำหน่วยเคมีบำบัดและเตรียมผสมยาปราศจากเชื้อ Pharmacy- IV admixture and Oncology Services ฝ่ายเภสัชกรรม และเภสัชกรอื่นๆ ที่สนใจ โรงพยาบาลบำร
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นของโลก และเป็นเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในปัจจุบัน การรักษาโรคมะเร็งมีวิธีรักษาโดยทั่วไป ได้แก่ การผ่าตัด รังสีรักษา และการให้ยาเคมีบำบัด และมีวิธีการรักษาเฉพาะสำหรับผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองหรือมีข้อบ่งชี้ในการรักษา เช่น การปลูกถ่ายไขกระดูกเป็นต้น ยาเคมีบำบัดจัดเป็นกลุ่มยาที่มีความเสี่ยงสูงหรือ High alert drugs เนื่องจากมีความเป็นพิษต่อผู้ป่วยมากแม้จะใช้ในขนาดรักษา ทำให้ผู้ป่วยที่ได้รับยามีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ดังนั้นการใช้ยาเคมีบำบัดในรูปแบบรับประทานจำเป็นต้องมีเข้าใจถึงข้อบ่งใช้ ประสิทธิภาพที่จะได้รับ ตลอดจนอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้ยาเพื่อให้ได้รับประสิทธิผลและความปลอดภัยสูงสุดในการรักษา บทบาทของเภสัชกรในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในปัจจุบันไม่ได้มีเพียงแต่การเตรียมยาเคมีบำบัดด้วยเทคนิคปราศจากเชื้อ แต่ยังเป็นการร่วมให้การดูแลผู้ป่วยร่วมกับสหสาขาวิชาชีพเพื่อให้ผู้ป่วยได้ใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับของสหสาขาวิชาชีพมากยิ่งขึ้น
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นเนลเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ซึ่งรองรับผู้ป่วยทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก โดยรับผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 3,000 คนต่อวัน และรับผู้ป่วยในเฉลี่ย 400-500 คนต่อวันให้การดูแลและวางแผนการรักษาผู้ป่วยโดยเน้นการดูแลผู้ป่วยเป็นทีมแบบสหสาขาวิชาชีพ (multidisciplinary care) เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย ประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาและบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง
ฝ่ายเภสัชกรรมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดให้มีการอบรม เพิ่มพูนความรู้และทักษะในความรู้ทางเภสัชบำบัดด้านโรคมะเร็งสำหรับเภสัชกรในทุกๆ ปี เพื่อให้เภสัชกรสามารถเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็ง มาตรฐานการรักษาในปัจจุบัน ทั้งการให้ยาเคมีบำบัดและยาที่ออกฤทธิ์พุ่งเป้า เสริมความรู้ที่เป็นปัจจุบัน สามารถที่จะประยุกต์ใช้ความรู้ทางเภสัชบำบัด นำไปสู่การทำงานของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยต่อผู้ป่วยสูงสุด
วัตถุประสงค์
1. อธิบายปัจจัยเสี่ยง พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างอาการและอาการแสดง ค่าทางห้องปฏิบัติการเพื่อใช้ในการประเมินผลการรักษาและการพยากรณ์โรคในผู้ป่วยมะเร็งชนิดต่างๆ ที่พบได้บ่อยได้แก่ มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งต่อมน้ำเหลือง (Lymphoma) มะเร็งเม็ดเลือดขาว (CML, CLL), มะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะ US Policy Regulation and Patient Report Outcome Assessment และ Pharmacogenomics in Oncology
2. สามารถบอกถึงการรักษาด้วยยาที่เหมาะสมของโรคมะเร็งชนิดต่างๆ ได้ (โดยเฉพาะยาที่เพิ่งได้รับการอนุมัติจาก US FDA 2017-2018)
3. สามารถบอกถึงปัญหาในการใช้ยา (Drug related problems, DRPs) และแนวทางในการป้องกันและแก้ปัญหา (Supportive Cares) รวมทั้งการให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจากการใช้ยารักษาโรคมะเร็งและมีผลเสียน้อยที่สุด
4. สามารถให้คำแนะนำเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในผู้ป่วยโรคมะเร็งหรือคำแนะนาสำหรับการคัดกรองโรคมะเร็งได้
คำสำคัญ
Pharmacy- IV admixture and Oncology Services
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยแจ้งผ่านผู้จัดการแผนกเภสัชกรรม หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ ภญ.นิรชร คูชลธารา โทร. 0-2011- 4980 หรือ E-Mail: nirachorn@bumrungrad.com