การประชุมวิชาการ
การอบรม เรื่อง “Introductory Course for Regulatory Affairs”
ชื่อการประชุม การอบรม เรื่อง “Introductory Course for Regulatory Affairs”
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2006-2-000-006-09-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมทับทิม-เกษม อาคารเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ภสท) ซอยสุขุมวิท 38 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 27 กันยายน 2562
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) 50 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) ตระหนักถึงความสำคัญของการอบรมเพิ่มศักยภาพให้กับสมาชิกสมาคมฯ โดยเฉพาะเภสัชกรรุ่นใหม่ ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณ ความก้าวหน้าในสายงานและสมรรถนะของวิชาชีพ รวมถึงหลักการบริหารจัดการงานด้านการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ (Good Registration Management) เพื่อสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพเภสัชกรรมด้านทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ของสมาชิก สมาคมฯจึงได้จัดอบรมเรื่อง Introductory Course for Regulatory Affairs ประจำปี 2562 โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกที่สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้
วัตถุประสงค์
เมื่อสำเร็จการอบรม ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

1) บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบงานเภสัชกรรมด้านทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ
2) ภาพรวมของงานเภสัชกรรมด้านทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อตั้งเป้าหมายความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
3) หลักการบริหารจัดการงานด้านการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ (Good Registration Management)
คำสำคัญ
RA Code of Conduct, RA Career Path, Good Registration Management
วิธีสมัครการประชุม
สมัครออนไลน์ เว็บ www.rapatregistration.com เฉพาะสมาชิกสมาคม เท่านั้น