การประชุมวิชาการ
จีโนมิกส์ ไทยแลนด์สัญจร ภาคอีสาน
ชื่อการประชุม จีโนมิกส์ ไทยแลนด์สัญจร ภาคอีสาน
สถาบันหลัก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รหัสกิจกรรม 3002-2-000-003-08-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมอวานี ขอนแก่นโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 02 สิงหาคม 2562
ผู้จัดการประชุม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กลุ่มเป้าหมาย นักวิชาการกลุ่มเป้าหมาย นักวิจัย อาจารย์ และบุคลากรทางสาธารณสุขที่สนใจ ประมาณ ๘๐-๑๐๐ คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การแพทย์แม่นยำซึ่งใช้ฐานเทคโนโลยีของจีโนมมนุษย์เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการพัฒนาประเทศตามแนวทางไทยแลนด์ ๔.๐ โครงการ Genomic Thailand ได้ถูกตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) แพทยสภาแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายภาควิชาการจากสถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ซึ่งเป็นสถาบันในเครือข่ายมหาวิทยาลัยวิจัยภาคใต้ (South RUN) การริเริ่มดังกล่าวมุ่งประโยชน์ที่จะนำเทคโนโลยีจีโนมมนุษย์ (human genome technology) มาใช้ในการจัดการปัญหาทางสุขภาพและความอยู่ดีกินดีของประชากรไทย แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗) ได้รับการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทำคำของบประมาณและจัดสรรงบประมาณ เพื่อขับเคลื่อนแผนภายใต้งบบูรณาการ รวม ๔,๕๗๐ ล้านบาท ในระยะเวลา ๕ ปี

ในมุมมองด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข การลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันโรค วินิจฉัยโรค และดูแลผู้ป่วยจะนำมาสู่การลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างมาก โดยสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประมาณการผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะได้จากการให้บริการทางการแพทย์แบบจีโนมิกส์ประมาณ ๗๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี (ประเมินจากการลดอัตราการเกิด ๕ โรคหลัก ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง การติดเชื้อเอชไอวี โรคหัวใจขาดเลือด โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง) รวมทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรและการให้บริการใน medical Hub
วัตถุประสงค์
๖.๑ เพื่อเผยแพร่โครงการจีโนมิกส์ ไทยแลนด์ตลอดจนแนวคิดเชิงการแพทย์แม่นยำให้กับประชาคมวิจัยในเครือข่ายวิจัยภาคอีสาน
๖.๒ เพื่อสร้างเครือข่ายวิจัยด้านจีโนมมนุษย์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเชื่อมโยงระหว่างนักวิจัยในทีมจีโนมิกส์ ไทยแลนด์ กับเครือข่ายวิจัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๖.๓ เพื่อเป็นเวทีรับฟัง พิจารณ์และแลกเปลี่ยนโจทย์วิจัยในประเด็นเป้าหมายของโครงการ
คำสำคัญ
genomics, จีโนมิกส์, การแพทย์แม่นยำ
วิธีสมัครการประชุม
สมัครออนไลน์ (https://forms.gle/dizfUvqMvW1eZHes9) หรือส่งแบบฟอร์มใบรับสมัครไปที่ผู้ประสานงาน