การประชุมวิชาการ
การประชุม \"กัญชากับการรักษาทางการแพทย์” และงานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล
ชื่อการประชุม การประชุม \"กัญชากับการรักษาทางการแพทย์” และงานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-2-000-010-08-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมลีลาวดี 1 ชั้น 5 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
วันที่จัดการประชุม 20 สิงหาคม 2562
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรทางการแพทย์ ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และประชาชนทั่วไป จำนวน 250 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผล ประเทศไทยมีการควบคุมพืชกัญชาอย่างเข้มงวดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด โดยพ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ประกาศให้กัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ในปี พ.ศ.2559 รัฐบาลได้ประกาศใช้ พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ส่งผลสามารถขออนุญาตผลิตกัญชา นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือครอบครองใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวด
กัญชาจึงเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมไทย หลังจากที่มีการปลดล็อคการใช้ในทางการแพทย์ ได้มีการนิรโทษผู้ครอบครองกัญชา ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา และมีการเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยที่ต้องใช้กัญชารักษาได้ทำการขึ้นทะเบียนได้อย่างถูกต้อง และเปิดโอกาสให้มีการทำการวิจัยทางการแพทย์
อย่างไรก็ตาม บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจต่อการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่ยังไม่ชัดเจน และยังขาดความรู้ทางการแพทย์ที่ถูกต้อง เกี่ยวกับกลไกการออกฤทธิ์ ผลต่อกัญชาต่อร่างกาย โรคต่างๆ ที่สามารถใช้กัญชาในการรักษา และประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุผลนี้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย และคณะกรรมการวิชาการ จึงได้จัดการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 17 ในหัวข้อเรื่อง \"กัญชากับการรักษาทางการแพทย์” และงานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล ขึ้น
วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไปได้รับความรู้ทั่วไปที่ถูกต้องในการใช้กัญชาเพื่อการรักษาทางการแพทย์ และประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2 เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไปได้ทราบกลไกการออกฤทธิ์ของกัญชา ผลของกัญชาต่อร่างกาย ตลอดจนข้อควรระวัง และผลเสียที่อาจเกิดขึ้น
3 เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมภาคภูมิใจในการนำเสนอผลงานของบุคลากรในโรงพยาบาล
คำสำคัญ
กัญชา การแพทย์