การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการชมรมผู้ประกอบการค้ายาจังหวัดชลบุรี เรื่อง การเลิกบุหรี่ การใช้ยาในโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ และ การรักษาท้องผูกเรื้อรัง
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการชมรมผู้ประกอบการค้ายาจังหวัดชลบุรี เรื่อง การเลิกบุหรี่ การใช้ยาในโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ และ การรักษาท้องผูกเรื้อรัง
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-2-000-022-08-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรม ฮอลิเดย์อินน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี
วันที่จัดการประชุม 18 สิงหาคม 2562
ผู้จัดการประชุม ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านขายยาและเจ้าของร้านขายยา ในจังหวัดชลบุรี และใกล้เคียง รวมทั้งสิ้น ประมาณ 100 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ร้านขายยา เป็นเสมือนที่พึ่งด้านสุขภาพของชุมชน ที่มีการกระจายในส่วนต่างๆ ทั่วประเทศ เป็นแหล่งเพิ่มการเข้าถึงยาของประชาชน พร้อมๆกับเป็นที่ปรึกษาปัญหาสุขภาพ การดูแลรักษาตนเอง และให้คำแนะนำไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามความเหมาะสม
ในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ที่เป็นโรคติดบุหรี่มากถึง 11.4 ล้านคน ซึ่งพิษภัยจากบุหรี่ในระยะยาวนั้น จะทำให้ผู้ที่สูบบุหรี่ต้องเผชิญกับโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคถุงลมโป่งพอง โรคมะเร็ง และ อื่นๆ ซึ่งจะกระทบต่อทั้งผู้สูบและผู้ที่อยู่รอบข้าง ในปัจจุบันนี้ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเลิกบุหรี่ เมื่อหยุดบุหรี่เฉียบพลัน มักเกิดอาการถอนนิโคติน ได้แก่ ปวดศีรษะ อารมณ์ไม่ดี หงุดหงิด เศร้า ไม่มีเรี่ยวแรง เป็นต้น ทำให้ผู้สูบบุหรี่ที่พยายามหยุดสูบบุหรี่ทนต่ออาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ ทำให้ต้องกลับไปสูบบุหรี่อีก ยาหรือหมากฝรั่งอดบุหรี่จึงเข้ามามีบทบาทในการช่วยให้ผู้ที่ติดบุหรี่ สามารถเลิกบุหรี่ได้ง่ายขึ้นหากได้รับการใช้อย่างถูกวิธี
อีกปัญหาหนึ่งที่พบในร้านยา ได้แก่ โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ พบได้ประมาณ ร้อยละ 10 - 25 ของจำนวนประชากรทั่วโลก ในประเทศไทย อุบัติการณ์ของโรคนี้ ในเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) ในปี พ.ศ. 2538 พบว่าเป็นโรคนี้ร้อยละ 38 สูงขึ้นกว่าเดิมเกือบ ถึง 2 เท่า เมื่อเทียบกับร้อยละ 23 เมื่อสำรวจในปี พ.ศ. 2518 และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลทำให้คุณภาพชีวิตทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และการเข้าสังคมแย่ลง เมื่อเทียบกับคนปกติทั่วไป การที่ไม่ได้รักษาโรคนี้อย่างถูกต้อง อาจทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามมา เช่น ไซนัสอักเสบ ผนังคออักเสบ หรือเจ็บคอเรื้อรัง หลอดลมอักเสบ หรือไอเรื้อรัง ริดสีดวงจมูก นอนกรน และภาวะหยุดหายใจขณะหลับ การรักษาด้วยยาจึงมีบทบาทอย่างมากในการช่วยบรรเทาและช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น
นอกจากนี้เรื่องท้องผูกเรื้อรัง (chronic constipation) ก็เป็นปัญหาที่พบบ่อยทั้งในเวชปฎิบัติของแพทย์และเภสัชกรในร้านยา ซึ่งมีสาเหตุหลากหลายประการ ความชุกของภาวะท้องผูกเรื้อรังในประเทศสหรัฐอเมริกาพบร้อยละ 12 – 19 โดยจะพบมากในผู้สูงอายุ ซึ่งพบว่าอาการท้องผูกส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยแย่ลงทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะผู้ป่วยภาวะซึมเศร้าเมื่อมีอาการท้องผูกร่วมด้วยจะทำให้คะแนนความสุขลดลง เมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าเพียงอย่างเดียว ดังนั้น การรู้จักและเข้าใจอาการท้องผูกเรื้อรัง รวมถึงแนวทางการรักษามีส่วนสำคัญอย่างมากในการช่วยบรรเทาและช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น
การจัดประชุมวิชาการของชมรมผู้ประกอบการค้ายาจังหวัดชลบุรีในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนายกระดับร้านขายยาของสมาชิกให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับแก่สังคมและชุมชน โดยอาศัยการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิชาการให้กับสมาชิกร้านขายยาอย่างสม่ำเสมอ เปิดโอกาสให้สมาชิกได้พบปะ แลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู้วิชาการที่ทันสมัยในการประกอบวิชาชีพในร้านขายยาให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งร่วมกันปลูกจิตสำนึกของสมาชิกชมรมร้านขายยา ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้เกียวกับเทคนิคการให้คำปรึกษาและการใช้ยาช่วยเลิกบุหรี่
2. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับยารักษาโรคจมูกจากภูมิแพ้ และสามารถเลือกใช้ยาได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอาการท้องผูกเรื้อรัง และทางเลือกในการรักษาอาการท้องผูกเรื้อรัง
คำสำคัญ
การเลิกบุหรี่ หมากฝรั่งอดบุหรี่ โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ ท้องผูกเรื้อรัง ลำไส้เคลื่อนไหวผิดปกติ