การประชุมวิชาการ
การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 18
ชื่อการประชุม การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 18
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-034-08-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องแมนดาริน แกรนด์ บอลรูม โรงแรมแมนดาริน สามย่าน ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 28 -30 สิงหาคม 2562
ผู้จัดการประชุม สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ที่ทำงานในโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลทั่วไป โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความชุกของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์สูง อายุรแพทย์ แพทย์ประจำบ้านที่ต้องดูแลผู้ติ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบัน ประเทศไทยยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์เป็นจำนวนมาก มีการประมาณการว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมประมาณ 1 ล้านคน การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเหล่านี้โดยเฉพาะการรักษาด้วยยาต้านไวรัส ตลอดจนการป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส จะช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตยืนยาวขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ ในปัจจุบันราคาของยาต้านไวรัสถูกลง ผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้รับยาต้านไวรัสตามสิทธิบัตรประกันสุขภาพแห่งชาติ สิทธิประกันสังคม ซึ่งได้ขยายผลทั่วประเทศ และผู้ป่วยบางส่วนสามารถจ่ายค่ายาต้านไวรัสได้เอง ดังนั้นแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผู้ดูแลรักษาผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์สำหรับการดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ เพื่อให้การดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพ ในขณะนี้มีผู้ป่วยจำนวนมากที่มีเชื้อไวรัสดื้อยา แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผู้ดูแลรักษาผู้ป่วยจำเป็นต้องมีความรู้ในการป้องกันการเกิดเชื้อไวรัสดื้อยาและสามารถตรวจพบได้แต่เนิ่นๆ เพื่อปรับเปลี่ยนสูตรยาให้มีประสิทธิภาพในการรักษาต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่แพทย์ รวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์อื่นที่เกี่ยวข้องที่ต้องดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ โดยเน้นความรู้เชิงปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที และเปิดโอกาสให้สามารถซักถาม ปรึกษาปัญหาที่พบในเวชปฏิบัติ
คำสำคัญ
HIV/AIDS Workshop 2019
วิธีสมัครการประชุม
ค่าลงทะเบียน บุคคลทั่วไป - ภายใน 31 กรกฎาคม 2562 = 3,000 บาท - หลัง 31 กรกฎาคม 2562 = 3,500 บาท ชำระเงินค่าลงทะเบียนโดย - โอนเงินผ่าน ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาเพชรบุรีตัดใหม่ ชื่อบัญชี สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี 028-2-89005-4 * กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินและแบบฟอร์มลงทะเบียน ไปยังโทรสาร 0-2716-6923 หรือสแกนส่ง email: thai_aids@hotmail.com * รับสมัครลงทะเบียนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 (รับจำนวนจำกัด) * ติดต่อส่งใบสมัครได้ที่: คุณวรรณภา พัฒนาวิศิษฏ์ สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 * สอบถามรายละเอียดได้ที่: โทรศัพท์ 0-2716-6922, มือถือ 08-5359-6092, โทรสาร 0-2716-6923, email thai_aids@hotmail.com