การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการเรื่อง Update of Practical Clinical Care in Infectious Diseases
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเรื่อง Update of Practical Clinical Care in Infectious Diseases
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-009-07-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก
วันที่จัดการประชุม 21 กรกฎาคม 2562
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ประมาณ 150-200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะมีอัตราเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญทางการแพทย์โดยส่งผลกระทบต่อการรักษาพยาบาลของประเทศไทยและสาธารณสุขของประเทศ อันส่งผลความสูญเสียทั้งภาวะสุขภาพและเศรษฐกิจมีผลต่อค่าใช้จ่ายใช้การรักษาพยาบาล เภสัชกรชุมชนเป็นบุคลากรทางการแพทย์ผู้ทำหน้าที่ด้านการดูแลสุขภาพที่ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการอย่างสะดวก จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจทางวิชาการ สามารถให้คำแนะนำประชาชนและช่วยคัดกรอง เฝ้าระวังโรคติดเชื้อในชุมชน เพื่อลดความสูญเสีย ต่อชีวิต เศรษฐกิจ ของประเทศไทย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจการคัดกรองโรค อาการติดเชื้อได้อย่างถูก้องตามหลักวิชาการ
2. เพิ่มศักยภาพเภสัชกรชุมชนด้านความรู้พื้นฐานต่อยา และแนวทางการรักษาโรคทางเดินหายใจและโรคระบทางเดินปัสสาวะ
3. เพิ่มความสามารถให้การคำปรึกษาด้านยาต่อการรักษาของผู้ป่วย ญาติ และการปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง
คำสำคัญ
Pneumonia, Immunocompromised Host, Antimicrobial Stewardship Program