การประชุมวิชาการ
การวิเคราะห์รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของผลิตภัณฑ์สุขภาพจากฐานข้อมูล Thai Vigibase ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ชื่อการประชุม การวิเคราะห์รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของผลิตภัณฑ์สุขภาพจากฐานข้อมูล Thai Vigibase ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-2-000-020-07-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมเบลล่า บี จังหวัดนนทบุรี
วันที่จัดการประชุม 22 -24 กรกฎาคม 2562
ผู้จัดการประชุม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ปฏิบัติงานและเฝ้าระวังเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองแผนงานและวิชาการ และกองอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 45 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 15 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรหลักในการควบคุม กำกับดูแลตรวจสอบ เฝ้าระวังทั้งก่อนและหลังผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเพือให้ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดภัย และสมประโยชน์ หนึ่งในกลไกลนั้นคือ การรับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากเครื่อข่ายบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดโดยสมัครใจ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้รับการรบวรวมในฐานข้อมูล Thai Vigibase ที่สามารถนำมาวิเคราะห์ ประมวลผลในภาพรวมของประเทศไทยมีเป้าหมายการตรวจจับสัญญาณความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เพื่อหามาตรการในการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงในระดับประเทศ และเป็นข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบภาพรวมกับประเทศอื่น ๆ ที่เป็นสมาชิกขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูล Thai Vigibase ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป
คำสำคัญ
Thai Vigibase,Line Listing, รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของผลิตภัณฑ์สุขภาพ