การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ “เภสัชศาสตรศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2562: สถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางการศึกษาเภสัชศาสตร์ (Thai Pharmacy Education National Conference 2019 : Current Issues and Trends in Pharmacy Education )
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ “เภสัชศาสตรศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2562: สถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางการศึกษาเภสัชศาสตร์ (Thai Pharmacy Education National Conference 2019 : Current Issues and Trends in Pharmacy Education )
สถาบันหลัก สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รหัสกิจกรรม 1016-2-000-002-07-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่จัดการประชุม 11 -12 กรกฎาคม 2562
ผู้จัดการประชุม สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กลุ่มเป้าหมาย คณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ 19 สถาบัน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 8 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผล
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยจำนวน 19 สถาบัน ได้เปิดสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตหลักสูตร 6 ปี ภายใต้การให้ความเห็นชอบต่อหลักสูตร และการรับรองสถาบันโดยสภาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ทุกสถาบันมีหน้าที่ในการผลิตเภสัชกรให้มีคุณลักษณะตามสมรรถนะทางวิชาชีพที่สภาเภสัชกรรมกำหนด ทั้งสมรรถนะร่วมทางวิชาชีพ และสมรรถนะที่มีความจำเพาะกับงานบริบาลทางเภสัชกรรม ด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ หรือด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ
นอกเหนือจากการสอนให้บัณฑิตมีความรู้และทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรมแล้ว การเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงวิทยาการทั้งระดับชาติ และนานาชาติ ทำให้ต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต การจัดการเรียนการสอนต้องควบคู่ไปด้วยการพัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 บทบาทของอาจารย์ผู้สอนมีการเปลี่ยนแปลงจากการสอนแบบ passive learning เป็นการสอนแบบ active learning สร้างโอกาสที่จะประยุกต์ทักษะเชิงบูรณาการข้ามเนื้อหา สร้างระบบการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะเป็นฐาน สร้างนวัตกรรมและวิธีการเรียนรู้ที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวเกื้อหนุน การเรียนรู้แบบสืบค้น และวิธีการเรียนจากการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) เพื่อการสร้างทักษะขั้นสูงทางการคิด ดังนั้นการจัดประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านเภสัชศาสตรศึกษาระหว่าง 19 สถาบันจึงมีความสำคัญ และเป็นประโยชน์ในการนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปพัฒนาหลักสูตรของสถาบันตนเอง
การจัดประชุมวิชาการเภสัชศาสตรศึกษาได้จัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ในปี พ.ศ. 2562 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านเภสัชศาสตรศึกษาภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศศภท.) ได้มอบหมายให้สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการ “เภสัชศาสตรศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2562” หัวข้อต่างๆ ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ได้มีการหารือกันในกลุ่มคณะอนุกรรมการด้านเภสัชศาสตรศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนอาจารย์จากทุกสถาบัน การกำหนดประเด็นในการประชุมวิชาการได้คำนึงถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน ทิศทางใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในแวดวงเภสัชศาสตรศึกษา และในกลุ่มคณะทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตลอดจนการเชื่อมร้อยการพัฒนาเภสัชศาสตรศึกษากับสภาวิชาชีพเภสัชกรรมในประเด็นคุณลักษณะ และสมรรถนะของเภสัชศาสตรบัณฑิตตามที่สภากำหนด นอกจากนี้ในงานประชุมวิชาการยังคงมีการนำเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตรศึกษาแบบโปสเตอร์ เพื่อให้เกิดบรรยากาศของการแลกเปลี่ยน เรียนรู้งานวิจัย เกิดเครือข่ายความร่วมมือการทำงานด้านเภสัชศาสตรศึกษาระหว่างคณาจารย์ต่อไป
วัตถุประสงค์
. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อรับทราบข้อมูล สถานการณ์ ทิศทางการพัฒนาหลักสูตร การมีส่วนร่วมทางการศึกษาของชุมชนในบริบทของวิชาชีพเภสัชศาสตร์ และสหสาขาวิชาชีพอื่น ตลอดจนรับทราบ และแลกเปลี่ยนการประเมินสมรรถนะ และพัฒนาความเป็นวิชาชีพเภสัชกรรม
2.2 เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์การดำเนินการด้านเภสัชศาสตรศึกษาระหว่างคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์
2.3 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านเภสัชศาสตรศึกษา และร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนมุมมองผลงานวิจัยในกลุ่มคณาจารย์เภสัชศาสตร์
คำสำคัญ
เภสัชศาสตรศึกษา
วิธีสมัครการประชุม
รับสมัครออนไลน์