การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย จ.ขอนแก่น เรื่อง “การรักษาผู้ที่มีภาวะวิตกกังวลและมีอาการซึมเศร้าร่วมด้วย”
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย จ.ขอนแก่น เรื่อง “การรักษาผู้ที่มีภาวะวิตกกังวลและมีอาการซึมเศร้าร่วมด้วย”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-2-000-012-07-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 14 กรกฎาคม 2562
ผู้จัดการประชุม ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านขายยาและเจ้าของร้านขายยา ในเขตจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งสิ้น ประมาณ 90-120 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผล
โรควิตกกังวลและซึมเศร้าเป็นปัญหาสำคัญสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย พบได้มากขึ้นส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และความคิด โดยอาการเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตในแต่ละวันอย่างมาก เช่น รับประทานอาหารได้น้อยลง เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ สิ้นหวัง หดหู่ รู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสุขกับชีวิต วิตกกังวลตลอดเวลา และที่สำคัญคือผู้ป่วยจะไม่สามารถรับมือกับปัญหาต่างๆ ที่ต้องเผชิญได้ดีพอ
การให้การรักษาและให้คำแนะนำเบื้องต้นกับผู้ป่วยจึงมีความจำเป็นและสำคัญมาก ดังนั้นผู้ประกอบการร้านขายยาจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับโรควิตกกังวลและซึมเศร้าเพื่อที่จะสามารถให้คำแนะนำในการดูแลตัวเองเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่เหมาะสมรวมถึงการรักษาในเบื้องต้นในขณะที่ผู้ป่วยยังมีอาการไม่มากได้
ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย ภาคอีสาน ตอนบน (จ.ขอนแก่น) จึงจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “การรักษาผู้ที่มีภาวะวิตกกังวลและมีอาการซึมเศร้าร่วมด้วย” ในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00-18.00 น. ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับโรควิตกกังวลและซึมเศร้า เพื่อที่จะสามารถให้คำแนะนำเบื้องต้นในการดูแลตัวเองแก่ผู้ป่วยที่เหมาะสม และส่งต่อผู้ป่วยไปพบผู้เชี่ยวชาญเมื่อจำเป็น ทั้งนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยเป็นที่ตั้ง
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1. ได้ทราบถึงกลุ่มโรคและอาการของโรควิตกกังวลและซึมเศร้า
2. ได้ทราบถึงการดูแลรักษาเบื้องต้นสำหรับผู้ที่มีภาวะวิตกกังวลและมีอาการซึมเศร้า และให้คำแนะนำในการปฎิบัติตัวเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่เหมาะสมได้
คำสำคัญ